Menschenfresser Partei

Menschenfresser Partei Account Options

Die „Menschenfresserpartei Deutschland“ oder die „Transhumane Partei“ war den Prüfern dann doch zu schräg und zu wenig organisiert, um. Über die Menschenfresserpartei Deutschland (MPD) liegen schertel.co so gut wie keine Informationen vor. Einziger Hinweis war die Abgabe einer. einem Streit zwischen Sterblichen und Menschenfressern Partei ergreifen. Sie bittet den Rat und den Hof, ihren Krieg vom Reich des Sommers fernzuhalten. Troller:»Zur Partei des Erbarmens?«Fiacc:»Aber gibt es Erbarmen?«Der Dichter Breyten Breytenbach ist ebenso gefährdet durch sein Schreiben gegen die. Die eraltitte, menschenfressende Partei aber verzichtete deßhalb nicht auf dessen Ausführung und suchte durch aufreizende Plakate in ihrem Sinne zu wirken.

Menschenfresser Partei

Die zweite Partei ist die der Fürstenhasser. Sie hält die Könige überhaupt für Menschenfresser und möchte die ganze Race derselben von der Erde getilgt. Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen beteiligen. Darunter ist auch die Partei der Menschenfresser. wie die Franzosen, die Menschenfresser, Kinder pflegen – diese Kinderstube nichts – wenn die Arbeiter einsehn, dass ein Parteivorstand keine Partei ist;. Berlin 6. Graue Panther — Graue Panther Landesliste Alternative für Deutschland — AfD Landesliste 4. Bei der Wahl versuchten continue reading Parteien, die nötigen Unterschriften zu sammeln — nur 22 gelang dies. Bürgerbewegung pro Https://schertel.co/neu-stream-filme/bonnie-wright.php pro Deutschland. Endlich mal politisch aktiv werden. Der Landeswahlausschuss lässt 32 Parteien für die Wahl im September zu. Menschenfresser Partei

Cdntrft iRxit Benfeyt Hali; tncytVopl ' t. Alexaisdber quideiD par fuerat? Attamen fieri fortaes? Neque qninr. Qua in re dubia miuime errabimus, si mediuin annum i.

CXXL ann. IIO statuerimus. IQ Clintun. Miuus est dubiurDy quae Indiae partcs vidcrit. Dcioda scimus eum regiam viain secatumi' usque ad Patalipu- tram pervenisse.

Ncque tamcn videtur praeter has ullam lodiae partcm conspexisse; et ipse confitetur CStrab. VI, Porum profpctoni' eese suepiceri.

Accuratius deniqae Ubri quarti locus a losepho et Syncello memoratus conventt maiori, qui apud Strabonem Itaque id..

Neque multo certiores facti sunt. Intitu- dinem, l. CoiiyeiiU :aiiteiii. Dupllcem vujgo lowgUu. Attamen dubitari nequit, quin minorem numerum Megasthenes, Daimachus maiorem rectum existimayerit : nam et Arriano maior non memoratu dignus est visus , et Strab.

Efe p, 72, ubi Daimachi XXX. Megasthenes yeram habuisse potest. Altero quoqae modo Indiae magnitadinein HegMthenes descripsit.

Uttaracurosy quorum ipse alio loco mentioneiii fecit. Ex scriptoribus Alexan- dri similia conteoderant Nearchus et Onesicritus, et qui modum excessit, Baefco.

Alexandrum enim,.. Soavqg ,CV. Inter Cabuliae fluvios Cophenis nomen hodiernain esse Cabilliae fliimeOy constat inter omiies.

De variU uumiiiis fo r- mis cf. Konige dixit atque quod Fa hian Sioeu- sis nominavit Su pho. Saiiscrita bQrum HuDiiaum. Item gentmm nomina h.

Asien II. IIL I, Strab. Cambittholorum nomen sanscritum nescio an sit Capisfala i. Mire Vilso VisVu-Puran'. Quae descriptio in universum oxcedit modum etiam pluvii temporis: quibusdam tameu locis convcnire videtur.

Megastheoes cnu- meraverat; quorum Arrianus 1. Nam qui ante Alexaadrum; seripserunt, no- miaa. Ita etiam in hac re parva aperte perspieUur, cre- sceD.

Q2, Diod. DDl dixerutait, noii excedunt opioionumauctorUatem. Mlnus autem eorum seatenliia potest probari, qui nomine Cainas Cenam signiflcari voluerunt.

Hariv, fdf?. Ctesiae locos oollefii Bfihr. IimL Bra-, tpsth. Foe-koue-ki p. Ex bedtiis Indicis descripsit tjgrem Bengalicum Strab.

VIIL 14 i. Dc auro plures loci afferun- tur:'aliud effodi CArr. Si cogitainus, quantam fructuum copiam India gignat, quanta admiratione Macedones eam spectaveriot et ipse Megasthenes, ut adeo ex brevi Diodori II.

Idem retulerat Chares Mitylen. Pott: Btjmolog. Altera tribus Yaigaruni partem agrum colentem,. Quinta tribus cuni Indica altera convenit.

Septimam tribum Brahmanae ei efftdiliit, quos ia prima tribu collocare Megasthenes omisit. Paodaruin ibi eopiae enamerantur.

De Indicis deis nemo ante Alexaiidruin dixit. Quam ut firmarcnt opiiiioxiem, nominum levi et fortuita coaveuieDtia uteban- tur.

Dionysum Indicmn describit, secutuiii esse Megastlienem. Quos alii Buddhaicos esse dixerunt, iiegaverunt alii, utrique causis non ievibus usi.

Sed ipse Dunc cttm ea, qua est, humanitate mecun Goraniunicavtt Y. Itaque boc BohleoH argumentuoi, etsi ad expedieodaui rem non sttfficit, tamen non infirmuin manet.

Addidit deinde LasseDius banc senteutiam : Si usum utriuS" que vocahuli apud veteres respexeriSy invenies nullo prorsus loco nnum pro aliero poni aul invicem permutari: cuius constantiae certa quaedam causa esse debtU Quod arguinen- tum haad scio an aliqiiadtuiD firniilati8 habeat.

PariSi Qui nu- mei i , si scriptoruin footes exquisiveris, ad tres rediguDtur, ita ut Sarmanas solos Megasthenes, 8aoiaoaeos AUxander Polyhistor et Bardesanes meinoraverit;.

Quod si fecissent, quum in re tam loogioqua e in- Gognita ooDDisI ad verbum ilios excribere posseat, magis mirum videri poterat. Apoll III.

Cuntendit deinde Lassenius, satis apparere exhis verbis, quae apud GiemeDtem M. Lassenius IgUur sicut Colebrookius As. Vix atttem itUus ClemeQteiii ex sua ipsius scleatia verba ista addidtsse suspicabitar.

Qiiod quum Ua stt, eam. Cet ap. Plenius hanc partem Porphy- xvas tradidit:. VI, p. Haverc, Zo- iiaras ed Basil. Kunde d, Morgenlands.

Neque qaidquam de hac re Alexandri comUes retullsse yideinus. Variis Megastbenes opinionibus ansiim dedit bac sententia Strab.

Itaque etiam Nearchus ap. Ei qtidtnodo fieri poterat. Qui numeri accurate conveuiuiit Prasiaco. Quid autem Dioayeius, qui vix uUo loco memorAtur?

Caialoffus Pliniu Megasthenis fragtn. Ex alta brcviusy accuratius alik iis navigabiles praeter iam tradiderunt Arrianus Ind Cfi p.

IL Cf Plki. Quod qaamvis non in. Quae einiul kiounde' ei. Narrat Plinius Yl. Ae- ditio ultima.

VL S1. Quid, quod ipse Eratosthenes , qai non paiica ex illo sumsit, apad Strabo- nem Quos lansen. Gentiumillftrum fainilm in ocpidenleni et.

Diodorus II. Vilsopem s. Et in Rama- jan a locus quidam exstat nondum editiis , quem attulit Lassenius Zeitscbn f.

Kuude d. Nann quum Indi partein qaandam Ciritaram nuneupeQt ecapddas i. Neque Monopodea Ctesiae desant, qui apud Plin.

Alio naraiiie lEib Indis vociuitiir eidem Scakmranae. Indlcis Htterls minime desunt, quibus appelliHitar girigahvaras I e.

Eideiu appcllaatur AaHpades e ; inter gcntes Aethiopicas enunierari soleut Qf. Isid, orig. Plinius deiudo deacribit CVII. Quae narratioy si Solinum VIL 2.

Omophagi esse eidem videntur atque qui Yulgo appellaotur Agriophagi. Ita apud Pliniuni VI. EaQdem Ctesias narraverat Ind.

Ad idem genus nan modo Monoculi ecaxjas pertinent, sed etiam Trioculi trinitras 8. Nam Mabtib''. Vlh 2. Mandorutn nomen iis dedit Clitarchus et Me- gasthenes, nisi forCe Megasthenes respexit ad inoolas Mandarae montis, modstrls abundantis.

Mo- rell. Magnus deaainal. Berger dc Xivrey. Coo- venit etiam locus : in ilia enlin regione Daradae habitabant. Ex quo tempore etiam ultima dubitationis caasa sublata est: Viho enim invenit AriaQ.

Ideo non modo adininistrationem regni Prasiaci describere potuit, sed etiain ceterarum gentiuin potentiam exercitusque enn- merare.

Kunde d. MorelK — 76 — iDdicis. De eeteris rebus ne levieeima qaidem iuvenitor causa, cur Megasthenem putee ex Ctesia aliquid ex- scripsissey et in India auctoribus laudaodis esse mentitain.

VL Q9, 74, , , 5 8, Qaam vero uqus tautum ex hoc libro locus supersit Clem. III, Veruintamen hac fraude incondlta mire fefellit litteraram.

AfuItaS' igitnr nftrratlQnes quum? Ind; o. De Dionyso. III— IV. Ab iia Cscil. IX— XII. XIL Strab.

XYIL CCf, Fraffm. Aelino h. XVh Enormitas in serpentihus tanta estj ut cervos ei animantinm alia ad parem tnolem tota hauriant. CCf, epit.

XIX- XX. XX, 4. Las- sen. JlTaqtyog, — V. Boissonade: Anecd. Fr AGM. Athen: IV. SeqaUur fr. XXVIL Megasihenes gentem inter Nomadas Indos nariumis, ioeo foramina tantutn habefifem, anguiutn modo lartpedem, vocari Segritas.

Ad extremoa ftnea Indiae ab orienfe eirca Fragm. J Mandorum nometi iia e. Quodsi tttriorem spiritum forte traxeriht, exanimari eos certutn est.

Praecessit fttigni. Sequitur fragm. Praecessit fragm. XXXIL 1. CCr- fruym. CyrilL contra lulian.

NOvoxoSqOooqov, — V. XLVIL 1—7. L, AiT. XLyiL Arr. Zonan ed. LL Pfalegon. LI, Jlavdaia, — Codd. Indi enim prope gentium soli nunquam migravere finibus euis.

Ah hoc ad Afexandrum M. Aelian h. Alexander vero non est deus , quia et ipse mortturus est, Queniadmodum igitur potest esse omnium dominus, qui nondum Tyberoboam fluvium transfretavit , neque S.

Nam Brachmani neque Reliqua inde scil. Exemplaria aliqua adiiciunt quinque miliia pas" suum. Cainas, iquod in Gangem influifi ambo navigabiUa.

Gentes Calingae proximi mari et supra Mandei, Malli, quorum mons Mallus, finisque eius tractua est Gangea. CXCL V. ChUtotosagu — V.

Chirotosagu Braehmanae. Regi LX. Gangarides extimus est Indiat popuhts : cvius rtx 8. Canucham, CVamamy Erranoboan. Calingarum regia, — Vul [;.

Dieectutn m hella vires et aetas aique magnitudo faciunL 4. Rex horum peditum L,M,j equitum IV. FeriiUseimi sunt auri Dardae, Setae vero argenti.

Sed omniutn in India prope, non modo in hoc iraciu, tt. Qui vtroS. Setae vero argenti. Austrinum polum Indi dramasa vocant.

Amnis lomanes in Gangem per Palihothroa decurrii inter oppida' Methora et Carisohora. Carisobora, — VV. Chfysobom, Cprieoborca. AdTropina duodecies centenaXXV.

Artnant peditum XXX. At iif quihus est vieinus oceanus, sine regihus HeguHi, AsmagL DCXXV, --y. Moruni, Hi montium etc.

Morunte8j,Ma' suae, Pagungae. Oraturae, — V. Varetatae, — V. Caucaso subieciij Soleadae, Sondraej,! Quae memoranda ei prope fabuhaa de fertiliiatB ao.

Et Nysa urbs regione isti datvr. Baraomatae Umbrittaeque. BUmbrHae, Peucolaitae, — V. Astacanos, — W. Crocala, ab ea XIL M, paaa.

XXm M, pass. Aelianf historiae ao! Itaqae in hac re incerta totam illam parteni in fine fra- gmentorum Megasthenis tjpis describendara curavi.

Sequitur fragmentum XIII. Sequkur: fhigm. CFragvienta incerta uncis inclusa ntnt. Xlh U. Ambrosiiis de moribus Brachman.

Boissonade p. Iiid, 3. Dio Ohrysost. Syi ce]]. Abaortae pop. Aethiopia, Indiae apud Graecos lioinen antiquam p. Aclissae V.

Amanda regio Amatae pop. Andarae pop. Antfxeni pop. Atgyre ins. Ardabae V. Arii id. Arsagalitae pop. Aseni pop. Asmagi V. Asoi pop. Aspagani, Aspagonae V.

Astacani pop. Automela, Automulaemp. BaxTQtaroi pop. Baraomatae pop. Bibaga ins. Bteambritae 8. Jiisabntae pop.

Bolingae pop. BouxstpaXa u. Brachmanae V. Bracmanae, po- pulorum cognomen Brancosi pop. Buzae pop. Galmodroesi pop.

Gedrosi pop. Guoibritae V. Dandagula V. Dandaguda, u. Dari pop. Jtqiaiy Dardae pop. Darada p. Hesidrus A, Einodi fflontes Imaus, promontoriuiD Einodi Cari- sobora.

Cocondae pop. Colubae pop. CyrisoborcA V.. V Mandi pop. Nesei pop. Nobundae pop. Ordabae pop. Palatitae V.

Palibothri pop. Pedatrirae pop. Pretl pop. L; vods Parthalis. L; vocis Prinas. Rhodapba u. Salabr iatae V.

Setae pop. Taprobane ins. Toralliba ios. Scythici moDies Treplaa Suarataratae V. Hypasis fl. Suertae pop.

Vaoia V. Uy ChIsioto'sagi V. Taxilla u. Ab3rdenus p. Samaoaeoriim men- tionem fecit n. Amycteres gens fabulosa p.

Anaximander p. Antipodes p. Bardesanes 8amanaeos Le. Bud- dbaicos memorat n. Brahmanae 43, CalaDUS 44, 45, C a ni b y s i s expeditio Aethiopica num in Indiain fapta fuej:itn.

Cbrysernius non soripsit Indicft n. Cl i to pho lodica non scripeU n. U, CQsmogouia Jndorum Cyru9 4e. DHrimachus p. Uionyvitts Milesitts p.

Dionysias Bcripsit ''IvSuta p. HlOBysBS 1. HDAOs regnat 1. Bcapadae i. Ephortts Cumamis p. Paudarnm Formrcarum ladicarum sofertia Oangea p.

GyniDOffophistae a Megastheiie Boii meinoraotur. Hecataens in India describenda Scjlacis vestigfa seqnitor. Schauffeiberffer 1.

R e li s iDdorum feus Ripparchtts mitUa ex Megaslhe- nrsr Indieis strmsit p. Hyperborei, saDscr. Uitara- caru p. C, Poeiiae: testes Aklsi muCilaDtur Llbyae atque Indiae noinina con- fusa n.

Ifiiuiti seminatur tempore pluvlae Heiiivae Mandanis 44, 45, Megasthenes ft! Monommati fabulosi p. S, Mav ocudrusori expeditio Indica Palaeogotturiiiu uanien quuniodo explicauduni sit n.

Paltbolilira describitur 1. Pandaea terrae mirabilia Patrocles 5, 7, p. Plinius quomodo ex M? II, IW flO.

Ptolemaeus MegastlieDis libro O0a usas est p. Samaaaei n. Sandrocottas 8. Satyris similis bestia Scylax p. Semiramis Seneca Megastheneni exscripsisse videtur d.

Sinenses Indiae descriptiones cuai alii9 CQDiparatae. Spartembas rex Indicus Tearconis expeditio Triptolemue Troglodytae Indici appellamiir girigalivara p.

De Megasthene. De scriptoribus. Llber I. Liber III. Liber IV. Fragmenta incerta 58— Enotocoeeae leg.

Qeechichtliclies Im Rigweda. Hatten nicht Aussere Umstfinde dazu getrieben, so wurde ohne Zweifel Manches vervoll- standigt und besser begrundet worden seyn.

Sie wissen, dass ich kaum erst- die reichen Quellen des EastlndiaHouse verliess, welche Sie mir geofFnet haben. Inzwischen wird wenigstens der Vortheil erreicht werden, dass diese Ergebnisse, welchen Werth man ihnen auch beilegen mag, schon jetzt in die Hande derer kommen, die VI sich mit dem Weda beschfiftigen, und ein solches Mittheilen scheint mir um so mehr Pflicht zu 6eyn, je seltener die Hulfsmittel fur das Studiam dieser Schriften sich beisammen finden.

Tubingen am November Rudolph Roth. Verzelchniee der Blaiideehrlfiten, naeh welebeii der Yerfasser die banptsaclilioliaten der im Folgrenden erwabntea Biieber kennt.

Beide MSS. Meine Copie ist. Padatext derselben Sanbita. ADukramaiii derselben. Afvallijana-Sutren; Crauta S.

Aitareja BrAhmana. Eine Handschrift der Bibl. Sajana's Commentar zum Aitareja Brahmana. Desselben Commentar zum Rigvveda.

Dieses MS. Vagasaneja Sanhitd. Anuktamaiii derselben. Taittirija Sanhita. Klliidanukramaiii derselben. Atbarvana Sanbita, nach einem MS.

Kaiida 1—10 , K. October Sie werden es billigen, dass ich, um diesem ausgedehnten Stoff einigermassen Raum zu machen, Alles das fur bekannt ansehe, was bisber uber den Weda geschrieben oder was von ihm veroffentlichl worden ist.

Dessen ist eo Weniges, und dieses Wenige isl so sehr eegenstand der Aufmerksamkeit gewesen, dass es in alleti orientalischen Kreisen hinreichend gekannt ist.

Halte endlich Roth, z. Kein Anderer wollle ii seine Fusslapfen trelen; und so sind Rosen's Buch und Golebrooke's in ihrer Weise vortrefniche Abhandlung noch immpr die einzigen Fundgraben fiir nnsere Kenntniss des Weda.

Sie zerfallen in Hym- nensamnituDgen und liturgische Werke. Unter den funf wedischen Buchern, welcbe Sanhitft ge- nannt iiverden, sind aber nur vier Hymnensammlungen.

Hieraas ergabe sich fur die vier Sammlungen vereiDt die ungelahre Zahl von dreissigtausend Distichen. Colebrooke hat in se.

Was icb dariiber zu geben weiss, ist Folgendes. Etlicbe ganz sellene Ausnahmen von Versen, die der Rik nicbt hat, finden sich jedoch.

In Beziehung auf die AnwenduDg des Rigweda darf maa sich durch die Einrichtung der Handschriften , yfie aie uaa jetzt ohne Ausnahme vorliegen, nicht tauschen lassen.

Diese Eintheilung der zehn Mandala ist ohne allen Zwei- fel die ursprungliche , von dem Sammler dieser Gesange sb festgestellt, wie sie auf uns gekommen ist.

In dem funfzehnten Abscbnitte der dem Cannaka zugeschriebenen PrAti;akbja- Sutren findet sich eine Zusammenstellung von Regeln uber die Lesung des Weda im Unterricht, die hierauf Bezng zu baben scheinen.

Eine solche Portion heisst praQna Frage und aus sechzig derselben und dariiber, sagt das Sutra, d.

Denn me auch immer die Kritik tiber den geschichtlichen Werth der die Yerfasser der Wedabymnen betrefTendeD Ueberlieferung im Einzelnen entschieden wird, so hat diese Tradition doch fiir den Sammler desWeda und tuT die allesten ErklSrer gegollen und lasst sich Oberdiess au8 der Verwandlschaft der Vorstellungen und der Sprache l eweisen, dass in der jetzigen Ueberarbeitung des Weda meist Hymnenmassen zusammengeordDet sind, welcbe auch einen gemeinscbaftlichen Ursprung gehabt haben mussen und mog- licherweise vorher in besonderen SammluDgen vereinigt ge- wesen sind.

In den Mandala selbst wiederum besteht eine Ordnung. Es lasst sich in den meisten Fallen aufweisen, warum die Hymnen in dieser bestimmten Folge gegeben sind.

Icb glaube vielmehr, dass msn den Rik mit voUem Grunde den gescbichtlicben Weda oennea kann. Im zehnlen Mandala z.

Eia anderes Stuck im sie- benten Mandala , dem Yasishtha zugescbrieben wovon Colebroofce schon eine vorubergehende Notiz gegeben hat , beschreibtin scherzender Weise das Auflebeu derFrosche beim Beginne der Regenzeit und yergleicht ihr Gequacke mit dem Singen der Brahmanen beim Opfer.

Eine sehr haufige Hym- neiiform voti welcher Beispiele in dem bekanntgemacbtea TheUe des Rik fehlen ist die dialogische, Unterredungen der Gotter unter sich oder des Gotles mit einem R i s h i.

Im vierten Mandala z. Im SAma glaube ich Qberdiess bemerkt zu haben, dass nicht nur das Metrum, das vermoge seiner Yerbindung mit der Melodie in den Opfergebrauchen schon fruhe eine bedeutende Rolle zii spielen anfing, sondern selbst das zufaUige Yorkommen der- selben oder gleichlautender Wdrter filr die Aufeinanderfolge der einzelnen Yerse manchmal van Einfluss gewesen ist.

Die Annahme einer Prioritat der Saminlang der liturgi- schen Weden hatte aber in sieh dnrchaus nichts Unwahr- scheinliches. FUr den Atbarwa scheint sich jeDe Frage leichter zu entscheiden.

Diese Sammlung enlhalt nicht einzelne zusam- menhangslose Yerse, sondern vollslandige Lieder und bat eiiie sachlicbe Ordnung.

Dieser Weda enthalt darum vorzugsweise Spruche, welcbe gegen verderblicbe Wirkiingen der gottlicben GeMalten, gegen Rrank- heit und scbadliche Thiere schutzen soUten, Venvunschungen der Feinde, Anrufungen heilsamer Krauter und fiur allerlei Vorkommnisse des gewohnlichen Lebens, um Scbutz auf Reisen, Gluck im Spiele und abnlicbe Dinge '.

In den Slucken, welche ihm mit dem Rik ge. Ausser jenen allgemeinen Kennzeicheii eioer spateren Entstehung dieses Weda finden wir aber noch eine Zabl besonderer Merkmale, unter welcheii ich hier das Eine anfuhre.

Alle Namen der GereKelen aber liegen jenseits der Zeil der Verfasser selbst, und selten begegnet man dem Namen eines wedischen R i s h i.

Im vierten Buche des Atharwa aber findet sich z. Es scbeint so nacb Allem keinen Zweifel zu leideo, dass der Atbarwa nicbt nur spater gesammelt sey, als der Rik, sondern auch spater entstanden; und es liegt uns in beiden zusammen die Masse der Hymnendichiungen zweier Perioden vor.

Der Umfang der Schriften, die hieher gehoren, Ist ausserordent- lich. Die nmfangreichste und wichtigste unter denselben isl Caunaka zugeschrieben und bestehl aus achtzehn Patala.

Diese Bacher selbst wiederum kennen eine grosse Zahl noch aiterer Grammatiker in Allem etwa dreissig Mamen und selbst Scbulen.

Satzes zusammen, und wiederholt je dasr zweite derseibeD mil eineiil Folgenden. Wir kenneh sogar die Urbeber diesier Schreibeweieen.

WeHergebende Untersucbungen kdn- nen Qbne Zweifel hiezu noch mebr Stoff sammeln und den merkiVttrdigen Uihstand der, verscfaiedenen Redactionen des Weda in bohem Aitertbume nocb mebr in's Licbi setzen.

Def Weda war der ersle Gegenstand, an vrelebem sie sicb uble, und so liegen in Ihr im Keime ver- einigt die epafer aiiseinandertrelenden Wissenschaflen , aie Wedenerklarung und die allgemeine Grammafik, deren alteste, in der indischen Lilteratur gleich hoch geslelUe Verfreler fur UDS Jdska und PAnini sind.

Dem ersteren mrd das Naigbantuka und Nirukta, die Quellen eller spateren Exegese, zugescbrieben. Dass beide unmitlelbar zasammengehSren leidet keinen Zweifel, icb glaube aber, dass das Naighanluka alter ist, als das Nimkta; wofiir ich mir die Beweise fur einen anderen Ort vorbehaHen mass.

Hienaeb konnte also JSska, wenn ihm das Nirukta angehort, nicht auch Verfasser des Naighan- taka seyn.

Das Nirakta selbst ist nichls- anderes als eine Erklartmg dea Naighantuka daber auch sein Naoie , zu dessen Citaten es die TextsteUcn beibringt und com- mentirt.

Man ist bisher geneigt gewesen, dem Nirukta ein eehr bohes AUer beizulegen. HiefQr glaube ich auf die Ausgabe und Erklailing des Niriikta verweisen zu darfen, welche ich uhverweilt unter die Presse zii geben gedenke.

In der Einleitung zur AnnkramaiiikA des Rigweda cap. III, 4, 12bis5, Atri und, Rishi seines Stamines. IV, 4, 39 bis V, 1, V, 1, 23 bis 7, 9.

Vll, 5, 29 bis zum Schlusse. Die Benenhung des neunten Mandala findet sich bei Jaska Nir. Die beiden sorgraltigsten Sanhitdcopieen, vtelche mir zu Gebote standen, nro.

Am Schlusse des zweiten Mandala dem Gritsamada zu- geschrieben geben jene beiden Handschriflen fiinf Verse in beiden unaccenluirt , wahrend das Vorhergehende und Nach- folgende Accente tragt , die mit manchen Atharwahymnen Aehnlichkeit haben und augenschelnlich den beiden vorher- gehenden Liedern um der Gemeinschafllichkeit des Inhalts ivillen angehangt sind.

Sie fehlen in dem Padapdtha, der Anukramanika und bei Sajana. Ich fiihre dieselben an, um ein Beispiel von dieser spateren formelhaflen Dich- tungsweise zu geben.

Ueberbaapt gllt das. H, , und zwei Oxforder MSS. Mit Ausnabme von IX, 7 dem Vasishtha zugeschrieben und iolgt uninittelbar auf die Anfiibrung der ersten rc jenes Liedes, welchem er auch in der SanhitA zugeordnet ist.

VII, 6, Diese und nro. Die Nir. IX, X, 10, 15 und fehlt sogar in nro. Dagegen mussten die vereinzelt vorkommenden und ent- schiedenes Geprage spater Zeit tragenden Zusatze wenigstens nicht io den.

Text aufgeDommen werden. Man ivagte nicht, sie zu andern; Einschiebun- gen erlaubte man sich in die Zwischenraume. Nur in einem eiozigen Falie, so viel inir bekannt ist, wei- chen beide von einander ab.

Eine Erklarung der Abweichung ware entweder die Annahme, dass die Aufzahlung dieser achtzehn Yarga in der Anukra- manika uoterschoben i?

H, sprechen oder die andere Yermuthiing, dass eine spalere Zeil diese achtzehen Varga als einen besonderen, innerlich rerbundenen Abschnitt betrachtet batle, welcher von der Hymnensammlung des Rik losgetrennt werden konnte.

Darauf deutet der Umstand, dass diese Stelie z. Dasselbe geschieht im Pa- dalexte, und Rosen batte sollen diese Bezeichnungen in eeinen Abdruck aufnehmen.

Stelle ist aas K. Y, Gebe zu den Mugavat, Takman, oder zu den Yahlika, den fernerwohnenden, den Qudra wable dir zur Speise.

Diese, Takman, scbuttie etwas. Daraue ist dae Obige verbeeeert. Dass unter takman irgend eine Krankheit verstanden werde, kann keinen Zweifel leiden, Mrelche es aber sey, gebt aus der Stelle nicht bervor.

Nirukta I, Naighantuka II, 7. Die Mahavrischa magni libalores oder validi progenitores waren nacb v. Dieselbe Bedeutug sollte aucli fur ptnaka bcibelialten werden.

Wilson, Vishnu P. II, 7. Sie sind mit JLassen ftir die! Durga zu Nir. XI, IlI, 2. Fiir dieGandharer hatLassen an verschiedenen Orlen das osUiche Kabulistan mit voller Sicherheil als ur- sprfinglichen Wohnsitz bestimmt.

Aus wedischen Buchern kann icb nur beifugen, dass ihre wolligen Schafe beruhmt waren, nach Rik 1, 18, 6, 7. II, 4. IV, Dae Vocabuiar der Krankhciten und Medicamente wird eich uber- haupt aae dem Atharwa bereiohern kdnnen.

Befreiet uns aus der Noth! Befreiet uns u. Deren Wagen in richtigem Geleise mit straffem Zugel triQmphirend uberholt den wetUaafenden , ich preise euch, Milra und Varuna, flehend rufe ich.

IX, 3, 2. X, 0, tt. VIII, 4, 9. YIII, 5, 5 bis 8. IX, 2. YllU 8, 2. IX, 6, 1, 45 bis Kakshlvat I, 17, 1 bis 18, 6.

IX, 4, 7. Kanva, I, 1 bis 8. IX, 5, 9. Medhfttithi I, 4, 1 bis 5, 4. Ufanas IX, 1, 4. Gotama I an. Die erste Abtheilung dersel- ' ben, die Crautasutra, besteht aus zwei Halften von je sechs ddbjdja; die 2weite, die der Grihjasutra, theiU sich in vier adbjdja.

Dasselbe ist mir zweifelhafl fur das Rdmft- jana. In jener Zeit ist der eigentliche Weda, d. Die lelzlere Thalsache namentlich sollte am meisten beweisende Kraft haben.

Dcr Kultas ist wedisch ond zwar aus- scbliesslich wedisch, and die religidee Anschauung hat sich gaoz anderen Gebilden zagewandt.

Die umarbeitung war eben eine popularisierung. Die zweite umarbeitung. Die quellen des zweiten interpolators sind geschriebene biicher.

Dieser mann war ein eitler stiimper, den das ver- langen nach litterarischen lorbeeren dazu verfiihrte, gleichfalls einen versuch zu wagen, die Grettis saga besser zu machen als sie war.

Er versuchte sich als dichter und als autor. Die folgende untersuchung wird zeigen, wie der zweite interpolator auf den einfall kam, Tristan-motive aufzunehmen.

Das IV. Die zweite umarbeitnng. XXVII glaube ich jetzt nicht mehr. Der text, den unser verfasser benutzte, war, wie sich unten zeigen wird, Morkinskinna oder ein ihr nahe stehender text.

Darum und weil er dem kaiser schatze vorenthalt, die diesem von rechts wegen zukommen, wird er in das gefangnis geworfen.

Ich gehe zu den einzelheiten uber. Dieselben wörter kommen mit einander verbunden in der Har. Nach ihm regierte Michael V.

In den altnordischen quellen sind Michael IV. Ferner hat die ihnen zu grunde liegende tradition die blendung des kaisers mit Ilaralds abenteuer verbunden.

XXIX fiigt hinzu s. Aber er liess ihn dort einen ungliicklichen gefangenen vorflnden, der spater mit ihm befreit wird. In der nacht kommt eine von zwei dienern begleitete witwe vorbei; sie spricht mit Haraldr und befreit ihn.

Nebenbei wird bemerkt, dass er sie heiraten wollte, dass aber Zoe selbst ihn zum liebhaber wiinschte. Er vertritt also in unserer erzahlung die kaiserin und den kaiser.

Er klagt XXX Einleitung. Der ehegemahl der Spes macht einige vergebliche ver- suche ihn zu erwischen, aber durch klugheit und list entkommt er jedesmal.

Einmal geschieht das dadurch, dass Spes ihm eine öffnung im fussboden zeigt, durch welche er in das unter dem gemache befindliche meer hinuntersteigt und fortschwimmt.

Diese erzahlung ist der Haralds saga entnommen, wo sie lautet Mork. III, Die beeinflussung durch die Tristansage hat ihren grund in einer abnlichkeit mit dieser sage, welche durch eine freie behand- lung von motiven aus einer ganz anderen erzahlung entstanden war.

Eine untersuchung nach der direkten quelle der aufgenommenen Tristan-motive wtirde an dieser stelle zu weit ftihreD, vielleicht gehe ich ein ander- mal auf die frage ein.

Ein fremdwort wie speja c. Jiingere zeugnisse. Fortgesetzte dichtung. Die schriften, welche die Grettis saga als quelle benutzt haben, sind die folgenden.

Die Landndma. Zwar benutzte die saga eine altere ausgabe, s. Eine verlorene redaktion dieser saga wurde vom verfasser der Grettis saga benutzt, s.

Die beispiele sind legion. Nur da kann von einem Tristan-motive die rede sein, wo mehrere solche versteck- motive zu einer zusammenhangenden erzahlung, deren inhalt der betrug des ehegatten bildet, ausgearbeitet sind.

Derselbe schreibt an mehreren stellen den zum zweiten male interpolierten also jungsten text der Grettis saga aus.

Ueber die abfassungszeit der saga ist das folgende zu bemerken. Jttnger als kann die saga aus diesem grunde kaum gewesen sein.

Wenn die erste halfte des Die erste umarbeitung kam nach dem todesjahre Sturlas zu stande. Das beweisen die verweise auf Sturlas aus- sage, namentlich c.

Aber nicht viel spater. Denn auch die zweite um- arbeitung gehört wol noch dem Denn die hss. Wenn man fttr die erste umarbeitung V. Jiingere zeuguisse.

Yon der ausserordentlichen beliebtheit der saga zeugt die grosse zahl der handschriften, denen ein besonderes capitel gewidmet wird.

Dass die schriftliche tradition nicht davon zeugnis ablegt, dass man an der saga zu wurdigen wusste, was an ihr das schönste war, wurde schon bemerkt.

Ein ungebildetes geschlecht ubernahm die pflege der tradition, auch der mltndlichen s. Aber nicht nur blieb Grettir der wundermann, mit dem man jede unglaubliche erzahlung verband; die saga wurde auch der ausgangspunkt zu neuer sagenbildung, indem erzahlungen aus ihr an andere personen geknupft und anderswo lokalisiert wurden.

Das zeigt eine geschichte wie die zu c. Sie erstreckt sich iiber ein zeitalter von mehr als vier jahrhunderten.

Schon der sagaschreiber kannte einige strophen. Andere, welche er nicht aufnahm, scheinen doch zu seiner zeit oder bald nachher existiert zu haben; str.

Der erste um- arbeiter sammelte die strophen und dichtete eine anzahl hinzu. Auch der zweite umarbeiter dichtete strophen.

In mehreren handschriften wird am anfang oder am schluss der saga eine, bisweilen zwei strophen aus jungerer zeit zum lobe Grettirs hinzugefugt l ; schliesslich sind die im Ueber die chronologie der saga handelt ausfiihrlich G.

Doch scheitert sein versuch, Grettir auf seinen reisen jahr fur jahr zu begleiten, an seiner unbekanntschaft mit der geschichte der uberlieferung.

Es versteht sich, dass von der chronologie der saga, d. Im fruhjahr verliess Sveinn jarl das land. Die nachricht kam im j. In diesem jahre hatte er Skeggi getötet.

Grettir war damals 18 jahre alt. XXXV j. Ein jahr — 16 ist Grettir in Norwegen. Wie lange Grettir als geachteter gelebt hat, ergibt sich aus seinem todesjahre.

Innerhalb des zeitraumes — gewinnen wir einen anhaltspunkt an dem jahre Grettir kann nicht spater als jene gegend verlassen haben.

Aber auch nicht friiher, wenn wir die reihenfolge der vorhergehenden begeben- heiten ins auge fassen. Fiir diese ergibt sich ohne schwierig- keit die folgende zeittafel.

Grettir kommt nach Island. Es folgt eine interpolation c. Dort ist — Derselbe halt sich bei ihm zwei jahre auf, bis Grettir ihn tötet.

Dieser besucht nun Hallmundr, reist aber noch im selben jahre — im spatsommer — zu Porsteinn Kuggason, der ihn nach dem Hitar- — Ein jahr sitzt Grettir dort in ruhe.

Den winter tiber sass Im fruhjahr verliess er die gegend. Auch die dauer von Grettirs aufenthalt auf Drangey ist genau angegeben.

Im winter treffen die bauern aus dem Skagafjoror ihn dort c. Als Grettir zwei jahre auf Drangey war, schwamm er an land, um feuer zu holen.

Den winter tiber sass Grettir in ruhe. Um vdrit Im winter wurde Grettir getötet. Einen sommer bringt Grettir auf dem Geitlandsjokull zu.

Einen sommer und einen winter — 26 im Siid- und im Ostlande; im fruhjahr kommt er dann naeh dem Nordlande; also nach dieser berechnung Ueber dic zwischenliegende zeit — 28 bekommt man keinen auf- schluss.

Es ist nun unmöglich, dass der verfasser bei der grossen genauigkeit seiner sonstigen angaben diesen irrtum nicht entdeckt haben sollte, und die vermutung liegt nahe, dass hier ein fehler in die uberlieferung geraten ist.

Man sieht leicht, dass der erste umarbeiter, der in der chronologie der saga ziemlich wol be- wandert war, sich dieser beiden jahre bemachtigt hat, um die geschichten, welche er mitzuteilen wiinschte, uuterzubringen; freilich hat er sich dafiir eine geringe anderung des textes erlaubt s.

Doch hat er dabei einen fehler begangen, der seine wirksamkeit verrat. Also lasst sich auch die chrono- logie des ersten interpolators mit den iibrigen daten nicht in iibereinstimmung bringen.

Diese annahme ist auch die einzig mögliche, denn tritt Grettir die reise an — das geht aus den unzweideutigen angaben der saga klar hervor — , und als er im Nordlande wieder auftaucht, sind wir im jahre Ich glaube aus dem grunde, dass wir das recht haben, die worte uni sumarit ok vetrinn c.

Der grund, weshalb der sagaschreiber iiber die jahre — 28 nichts naheres mitteilt, wird wol einzig und allein der sein, dass ihm davon nichts bekannt war.

Fiir die jahre — 28 ergibt sich demnach die folgende zeittafel. Grettir bringt den sonimer in Geitland zu.

Den — Drei jahre reist er im — Stid- uud im Ostlande herum; im sommer lialt Im herbste nach Drangey.

Ein bedeutender chrono- logischer irrtum begegnet nur c. Anders verhalt es sich mit c. Schon G. In der vorgeschichte lassen sich einige daten fest- stellen.

Die saga berichtet c. XL Einleitung. Wir setzen demnach Onunds reisen nach Island um an, seine verlobung um , den kampf mit den wikingern, sofern dieser fiir historisch gclten darf, ca.

Ihre söhne wurden also zwischen und geboren. In dem kampfe kam der jiingere Ofeigr grettir um.

Grettir war nicht nur jttnger als Atli, sondern auch seine beiden schwestern wurden ganz gewiss vor ihm geboren.

Denn als er im Mythisclic erzUhlungeii. XLI seine feinde den prozess zu ftthren. Doch ist es ein ana- chronismus, wenn Skeggi und Ospakr schon im j.

Denn im besten falle können sie damals 13 — 14 jahre alt gewesen sein. Asmunds jttngster sohn Ulugi war noch sehr jung als der vater starb.

Nimmt man als die jahreszahl seiner geburt an, so war er 18 jahre alt, als er Grettir nach Drangey be- gleitete. Mythisclie erzahlungen.

Ich fasse an dieser stelle meine ansichten iiber die geschichte zusammen und fiige einige neue be- merkungen hinzu; fiir die beweisfiihrung im eiuzelnen verweise ich auf meine ausfiihrungen ZGrs.

Dass er kein mensch ist, zeigen u. Darauf deutet sowol der name s. Einige weniger wichtige zlige wurden ZGrs. Mythisclie erzahluugen.

Auf diesen unhold wurde nun die ersckeinung in mondform ubertragen. Wie dieses von einem mannlichen, so berichtet jenes von einem weiblichen unholde, welches in der nacht den hof eines bauern besucht und die bewohner tötet, bis Grettir seinem treiben ein ende macht.

Aber der interpolator hat die geschichte mit einer Beowulf- iiberlieferung, welche er in einer englischen fassung kennen gelernt hatte, zusammengeworfen.

Zwei strophen dichtete er hinzu; das wort heptisax s. Interessant ist sie nament- lich durch ihre beriihrungen mit scheinbar jungeren sagen; naheres s.

Auch die Hallmundr-episode hat einen mythischen kern. Die handschriftliche iiberlieferung der saga habe ich Zeitschr. An dieser stelle lasse ich die ca.

Soweit kein grund zu modifikationen vorliegt, schliesse ich mieli dem wortlaut des erwahnten aufsatzes s. Die handschriften sind: 1.

Verloren ist ein blatt am anfang der saga, welches s. Hier fehlen s. AM fol. An die stelle dieser hs. Diese handschrift ist, obgleich keine abschrift von fol.

B nennt. Naheres iiber die genannten handschriften, deren keine iiber das Ueber das gencalogische ver- haltnis der hss.

AC reprasentieren eine ziemlich juDge uud an mehreren stellen sehr verderbte redaktion der zweiten uiviarbeitung.

Neben dieser gruppe hat eine weniger verderbte hand- schrift, entweder eine hs. Aus der verbindung jener fiberlieferung mit einer hs.

Jedoch deutet sowol ein naheres verhliltnis zwischen E und D in den von C stammenden partien, wie die beschaffenheit der E-gruppe l darauf hin, dass zwischen C und ED eine verlorene handschrift liegt.

Die punktierten linien deuten zweifelhafte abstammung an. Aus diesem verhaltnis ergibt es sich, dass aus handschrift- lichen ubereinstimmungen keine einzige lesart als die richtige erschlossen werden kann.

In mehreren handschriften jedöch, und so auch in der hs. E, wurde er nach B hinzugefiigt. Daraus erklart es sich, dass im Onundar ]?

XLVI Einleitung. Uebersetzungen und nionographien. Die vorliegende ausgabe. Morris erschien ; eine danische von Fr. Dagobert Schönfeld Berlin Aeltere monographien iiber die ganze saga existieren nicht; iiber einzelne punkte nur wenige; dieselben wurden zu den IX.

Die vorliegende ausgabe verfolgt einen doppelten zweck. In erster linie soll sie den bedlirfnissen der Saga- bibliotbek entsprechen; diesen beditrfnissen kommen namentlich der kommentar und die einleitung entgegen.

Die gestaltung des textes zeigt, dass derselbe ursprtinglich ftir eine kritische ausgabe bestimmt war. Unbedeutende aus- lassungen der hss.

Die handschrift A wurde der ausgabe zu grunde gelegt; wo sie fehlt, tritt C an ihre stelle. Aus jeder der anderen handschriften sind lesarten aufgenommen, wo der sinn es forderte, aber nirgends aus rein mecbanischen griinden; vgl.

In den fussnoten sind abweichende lesarten, dem zwecke des kom- mentars entsprechend, nur dann mitgeteilt worden, wenn sie ftir die erklarung des textes irgend eine bedeutung haben.

Die orthographie des textes ist die ftir die Sagabibliothek tibliche, und gibt, was die prosa anbelangt, zu keinen be- XLVin Einleitung.

Anders verhalt es sich mit der orthographie der verse. Ich habe mich hieriiber mit der redaktion nicht verstandigen können und schliesslich dem wuusche nachgegeben, fiir die strophen die schreibung der iiltesten isl.

Doch gestehe ich, dass nach meiner iiberzeugung fiir die Gr. Interpolationen sind durch eckige klammern angedeutet.

Solche genugen, wo einzelne wörter oder wenige zeilen als interpoliert charakterisiert werden sollen. Bei langeren zusatzen ist auch die capitelzahl oben am rande der seite zwischen klammern gesetzt.

Zuweilen war bei der anwendung der klammern eine gewisse willkiirlichkeit nicht zu vermeiden.

Namentlich in bezug auf einige strophen ist es nicht möglich, mit sicher- heit zu entscheiden, ob sie echt, d.

Als interpolierte wurden solche IX. Die vorliegende ansgabe. Ich gestehe, dass ich an der echtheit bei inehreren der iibrigen zweifle; doch wo der direkte nachweis der unechtheit nicht gebracht war, blieb nichts anderes iibrig, als sie stehen zu lassen.

Nur mit c. Doch geniigt das fehlen einer stelle in dieser gruppe nicht, um sie als einen so jungen zusatz zu brandmarken vgl.

X, anm. Sie stören ferner in w T eit höherem grade als die iibrigen zusatze den zusammenhang und verderben eine schöne erzahlung, — auch mit str.

Fiir solche strophen, welche eine ausfiihrlicbe erörterung er- fordern, verweise ich auf meinen aufsatz: Kritische und exegetische bemerkungen zu skaldenstropben, Zeitschr.

Herrn prof. Gering, der mein manuskript mit gewissen- bafter sorgfalt durchgesehen , den kommentar mit vielen zu- siitzen bereiehert und den deutschen ausdruck vielfach berichtigt hat, sei fur seine miihe mein herzlicher dank dargebracht.

Zu gleichem danke bin ich herrn prof. Leeuwarden, September Berichtigungen imd zusiitze. Seite 12, zweite spalte, zeile 8 steht Gjalp, lies Gjplp.

LTI Berichtigungen und zusatze. Zu seite 46, 2 ist die folgende bemerkung hinzuzufiigen: skalhann, wahr- sclieinlich stand in der urspriinglichen saga, bevor s.

Zu seite 04, 8. Man vergleiche namentlich die beschreibung und die ab- bildung der grabkammer im nördlichen Jellingehiigel, bei Sophus Miiller a.

Seite 70, erste spalte, zeile 3 steht c. Onunds geschlecht und erste wikingerziige. I, , Heimskr. Unger s. Die sogen. Upplond um- Sagabibl.

Der kampf in dem Hafrsfjord. Geirmnndr heljarskinn s. Barreyjar, die siidlicbsten inseln der Hebriden, jetzt Barra isles.

Die meeresenge siidlich von Little Minch heisst Barra Passage. Ueber den Irenkönig Kjarvalr s. Ueber den ursprung der eudung a s. Noreen, Gramm.

So wurde könig Harald genannt, weil er ge- schworen hatte, seine haare weder zu kiimmen noch abschneiden zu lassen, bevor er sich der herrschaft iiber ganz Norwegen bemachtigt haben wiirde Haralds s.

Dieselben gegner Haralds nennen u. Auf ihn fiihrten mehrere islandische familien ihr geschlecht zuriick. Er selbst stammte von dem mythischen könig Hdlfr; sein vater Hjgrr wird ein sohn Hdlfs genannt vgl.

II, Die Landn. Egils s. Dass Onundr und seine genossen an der schlacht teilnahmen, bestatigt die Landn. Ueber diese grimmigen kampfer, von denen fast jede saga zu berichten weiss, s.

Ueber die werwölfe, auf welche diese namen urspriinglich deuteten, s. Auch die Heimskr. Das erbeutete schiff wird nun aus den seilen ge- löst.

Dazu wurden die vorziiglichsten kampfer auserwahlt. V, Die feinde des königs fliehen. Onundr III. III, 1. Qlvir barnakarl, nach der Landn.

Ueber das verhalt- nis der Landn. Dieser frauen- name begegnet auch sonst, z. Am ist unbekannt, wie auch der könig Sglvi Solva, Solvat, Solver, -ar z.

Die Yngl. Die plusquamperf. Erst in Irland bekam Eyvindr nach der Landn. Helgi enn magri. Mart hremmer til snemma.

Manches leid fasst einen zu friih an. Mir ward durch das beil schaden zugefiigt. Ich glaube, dass die meisten krieger mich wenig wert achten.

Das ist die ursache meines mangels an freude. I, IV, 1. Ok er oss J? IX, X, Diese be- Das wort hat urspriinglich s.

Die ruder waren, damit sie o; das beweisen sowol diin. Doch tritt dafiir im isl. Dass hamla, anstatt gegen den oberen das hier schon geschehen ist, be- teil der ruderklamraer gepresst.

Die feinde konnten das selbst zu helfen". Onunds genossen werfen steine auf die schiffe der wikinger. UrU IV. Fell J? Diese ironische ausserung höhe hinabgeworfene steine er- Onunds enthalt in indirekter rede fochten.

In der Egils Der heldist in gefahr nicht mit kraft versehen. Metrisch sumarit eptir. II, 32 s. II, 29 s. VI, 1. Diese erziihlung ist die fortsetzung von c.

Auch die Landn. Daneben benutzte sie familientradi- tionen der Sturlungen ZGrs. V, 11 s. Die Kdlfd z. Unrichtig ist die angabe der saga und der Landn.

Bjarni enn spaki, geboren ca. Fortsetzuug von c. VII, 1. Dieser bericht fehlt in der Landn. In gleicher weise fehlen dort, ab- gesehen von abweichungen im wort- laut, die folgenden stellen: s.

Er war es also, der die konfiskation der giiter auszu- fiihren hatte leggja d konungs eign. Einige hss. Gemeint ist hier wahrscheinlich das heutige Sogndal, sö.

Von dem aufenthalte der beiden knaben bei Heoinn — der name mahnt an die heldensage — und bei Ingjald tryggvi erzahlen einige hss.

Dieselben hss. Das geschah vor den grossen festen, besonders vor dem julfeste; es ge- hörte zu den beschaftigungen der frauen Weinhold s.

Die erzahlung zeigt, dass bei ge- Nach der Landn. Die hörner wurden sorgfaltig bearbeitet und oft uiit edleui rnetall beschlagen.

Das bc- zcugt u. Friih wurden sie in uietall nachgebildet; man denke au das goldene horn von Gallehus, welches vielleicht aus dem 4.

Das folgeude bis s. Kolbeinn, vgl. VIII, 1. Bar J? Es geht mit mir zuriick. Hrotte, m. Die ankunft auf Island. En er ]? Feldu J? IX, 1.

Ueber Helgi enn magri s. Onundr wnrde weit in das offene meer getrieben. Die Innstrandir sind mit den s. IX, 5. Ich habe meine heimat nnd alle meine verwandten verlassen,aber dieses ist das neueste : der tausch ist unvorteilhaft, wenn ich Kaldbak be- komme und dafiir meine landereien in Norwegen aufgebe.

Dasselbe berichtet die Landn. Der hof Kaldbakr s. V, 1 1 mit. Hon var Rrt. Die hier mitgeteilte genealogie stimmt mit jener stelle nicht Uberein.

Letzteres ist auch die auffassung der Landn. II, 19; V, 1 1. XI, 1. Ofeigr grettir naeh seinem grossvater niiitterlicher seite.

II, S. Dieser war einer der machtigsten hiiuptlinge im Er wohnte auf ReyMr am r. I, mit der Laxd.

II, 23 , deren text von AM fol. Das AM fol. Umgekehrt macht die Landn. III, 1 , welche mit der Gr. Myrkt var mjok.

Denn Asgeirs sohn heisst Jetzt zug; vgl. Der kampf auf Rifsker. XII, 1. Auch in der jiingeren sprache nicht selten, z.

Der skutr ist zwar in der regel das hinterteil des schiffes, doch kann das wort auch, zumal in der mehr- zahl, die beiden enden des schiffes andeuten.

Flosi kom fyrst ok ]? Kaldbekliyigar, die bewohner der siidlichen seite, also auf dem von Kaldbak und ihre freunde. Sonst sind die namen auf lingr ge- at Rifskerjum, der ort tragt nach wöhnlich patronymica, vgl.

Die Vikrmenn sind Flosis 2. Poestion, Island, s. Skallagrimr Eg. Kolbeinssynir, s. Der anfang des kampfes anf Rifsker.

Dorfmnr, er fyrr var getit, skar hvalinn. Auf einem solchen haufen in der niihe des walfisches stand Flosi.

Fdir — hvalinn, vgi. Austmenn, die Norweger, welche bei Flosi als giiste sich auf- hielten. Sogar haben die krieger dass man leicht jemand verwunden sehrheftig einander stiickewalfisch- kann".

Solch ein kampf scheint mir unpassend. Flosi wird verurteilt. Var hann J? I, 86 u. Zum zweiten gliede vgl. Gesetzsprecher wt'rden heisst taka logsogu.

Der gesetzsprecher leitete die verhand- Sagabibl. Er hatte also auf die fiihrung der prozesse einen nicht geringen einfluss. Steinvgr en gamla, in der Landn.

Bisher exi- stierten in dieser hinsicht keine be- stimmungen, s. Geirmundr hvikatimbr wird in auderen quellen nicht genannt.

Ein paar hss. CD nennen ihn G. Skip usw. II, 31 auf- genommen; vgl. Das scheint das richtige; vgl.

XIII, 1. Seine erste und zweite heirat. Der name Gerpir ist sonst unbekannt, was gleichfalls darauf deutet, dass das wort ein beiname ist zu garprl.

Bjarg liegt am r. III, 2 ein freund des Ingimundr gamli, der den Vatnsdalr in besitz nahm.

III, 3. Nordischc qncllcn nennen diesc schiffe öfter. Kdrnsd, da- neben in den hss. Korns- war ein tochtersohn des Ingimundr gamli vgl.

Spater erbte er das amt. Nach einer an abenteuern reichen jugend wuchs er zu einem bedachtsamen, ernsthaften manne auf, dessen rat viele in anspruch nahmen.

Als das christentum gepredigt wurde, zeigte porkell sich dem neuen glauben sofort wolgesinnt; doch liess er sich erst taufen, als das christentum officiell angenommen wurde a.

Sie kamen i. Die nachricht von porkels halber bekehrung findet sich nicht in der Vatnsd. Grettis jugend.

XIV, 1. Diese beschreibung wird haufig von personen gegeben, welche im spateren leben durch grosse tat- kraft sich auszeichnen, vgl.

Eigi — mikit , dasselbe nahezu wörtlich von Ann bogsveigir Fas. I, , dessen jugend- geschichte nach dem vorbilde der Gr. Auch von diesen beiden helden heisst es, was von Grettir c.

Zahlreiche beispiele sind in der note zn Eg. Gamlis sohn Skeggi wird m unserer saga öfter genannt, zum trsten male c. Das wort ist auch sonst belegt, z b.

Kormaks s. Hann glotti at ok svarar: 8. Die form des persönlichen pronomens auf g begegnet in suffigierter stellung schon in einer inschrift mit dem alteren runenalphabete auf dem steine von Björketorp: haderag.

In der Edda ist sie in unbetonter silbe haufig; in haupttoniger silbe wiire sie jedoch sehr auff iillig. Dass d aus- gefallen ist, beweist die gutturale artikulation des nasals.

Man beachte die fiir Grettir charakteristische gnomische aus- drucksweise. Dasselbe sprichwort ist auch ansDiinemark nachgewiesen: Grettir bekomnit vom vater einen neuen auftrag.

Mit dem eldaskdli ist hier wie gewöhnlich die kiiche gemeint. Dieselbe war im 9. Spater galt das fiir un- gebiihrlich, wenigstens fiir ange- sehene manner.

Man hielt sich wie am tage so auch abends in der stofa auf, welche auch, im gegensatze zu der hier beschriebenen sitte, der gewöhnliche aufenthaltsort derfrauen w;ir.

Oefter wurden mehrere feuer neben einander angeziindet lang- eldar. Aucli als schlafgemach wurde die kiiche im 1 1.

Die kulturhistorische be- merkung dient zur erkliirung von s. I, , Flat, I, , 3 hat die variante: illt er at eggja of- stopamennina; vgl.

Mein vater will mich an beiden handen verbrennen. Ich be- merke das sehr gut. Das ist eine böse absicht.

Ich fasste den mann mit unbeschnittenen nageln an. Ich sehe, dass die raben sich aufmachcn bereit sind, niiml.

I, — 6. Ist in einem der wenig bedeutungsvollen zwischensatze eine solche bestim- mung verborgen? Grettir soll die pferde hiiten.

Ekki Grt. Merkwiirdigerweise be- zeichnet das adj. Die mit- teilung, dass K. Die meisten 2. Die in dem stamme Keing- King-, var. Gretter weib" Grettis mutter.

XV, 1. Eigi — eldaskdla, s. Von ihm be- richtet die nach ihm genannte saga. Der in dem vorliegenden cap.

Nach c. I, , vgl. II, 32 ; III, 1. Ueber das ballspiel s. Auch dort veranlasst das stgklc hann, d.

Vatnsnes ist ein weit vor- dem der ball geschlageu wird. Grettir tötet Skeggi und wird verurteilt, Island auf drei jahre zu verlassen.

Egils saga c. Iggskil sind alle verpflichtungen, die jemand nach dem gesetze obliegen. Die erste verpflichtung eines bauern, der ein gewisses vennögensminiinuin besass, war, auf dem atyingi zu erscheinen oder jemand an seiner stelle er- scheinen zu lassen.

Wenn er nicht k. Grettir fann seinast sinn hest. Die ziiuine nahmen sie ab, aber die siittel liessen sie die pferde auf dem riicken bc- halten.

Beispiele bei Fr. Grettir erschlagt Skeggi. Hverir bera scM. Das riesenweib des kampfes war begierig nach blut.

Mit ihrem harten munde gahnte sie iiber seinem schadel, spaltete seine stirn und sparte die schneidezahne nicht.

Ich wohnte ihrem zusammen- stosse bei. Der annahme, dass die erweichte form eg auf eine scIiod in indogermanischer zeit differenziente urform zuriickgehe Noreen in Pauls Grundriss 2 I, , vgl.

Uebrigens ist fiir unsere strophe und str. Eru tveir kostir XVII. Grettir reist mit kaufleuten nach Norwegen und wird schiffbruchig. XVII, 1.

Ein stein, welcher zu die verwandtcn des erschlagenen zu der z. II, 2; Bjarn. Margir usw. Dieses schwert stammte von einem Norweger, dem Ingimundr es abnahm, weil jener mit der waffe den tempel betreten und dadurcli den tempelfrieden verletzt hatte.

Ich glaube, dass die reichen miinner mich karg genug zu dei reise ausgeriistet haben. Ueber hygg s. Grettir hatte seine bagage unter das boot gelegt und sich auf den haufen ge- legt, in welchem auf diese weise eine vertiefung entstand.

Dic schiffe hatten keine feste equipage; jeder reisende war verpflichtet, einen teil der notwendigen arbeit zu verrichten. Reykjanes, das siidwestlichste vorgebirge Islands.

I, b. So in str. Damals konnte er merken, dass er zu hause war d. Fritzner in Kristiania Videnskabsselskabs Forhandlinger , nr.

Kuorr grcfr hola vorro. Erinnere dich fröhlich deiner freundschaft mit deni frohen weibe. Wiederuni hat die frau dir die enden dcr hemd- nianschetten aneinander genaht.

Die frau will, dass du dich tiichtig an- strengst, solange das land unter dem horizonte ist. Ich weiss, dass die frau unzufrieden sein wird, wenn ich hier auf dem schiffe liegen bleibe.

Das vortreffliche weisse weib wird das sehr strenge beurteilen, wenn ich hier stets andere fiir mich arbeiten lasse. Der schiffbruch.

Einzelheiten dieser erzuhlung sind auf eine sehr ungeschickte weise zusammen mit anderenmotiven der Grs. Gislasons ausg. Das- Belbe bedeutet stampaustr; auch stampr d.

Diese methode, das schiff gelang", vgl. XVIII, 1. Ileru usw. Diesmal schifft porfinnr mit eiucr geringeren manuscliaft hiniiber.

Der dativ bei hvat ist viel mitzuteilen wissen. Die derb im altn. DM 3 gestorbener mensch, den felsen- I, ff.

Das feuer heisst dort II. Davon nicht in jeder vera. In zusammen- charakter, welches uus die saga hang uiit deu letztgeuauuten er- sonst vor augen fiihrt.

Berichte von der eröffnung eines grabhiigels sind in der altn. Der hier mit- geteilten geschichte sehr ahnlich, aber in hohem grade iibertrieben, ist eine erzahlung der HarÖar s.

II, 44 ff. II, ff. Ein feuer, welches er von zeit zu zeit anfacht, brennt iu dem grabe. I, 2S0 bezeugt. Hohe grabhiigel aus der bronze- und eisenzcit sind in grosser menge er- haltcn; man denke an den Odinshöi bei Upsala, in welchen im j.

Miiller, Nordische altcr- tumskunde I Strassburg , s. Hier ist jedoch von einer im hiigel befindlichen hölzernen grabkammer die redc, etwa von der art, wie die des zu Gokstad km von Kristi- ania in einem hiigel gefundenen wikingerschiffes.

Die tische wurden c. Man sitzt also in gewisser hinsicht Dann ist auch das schwert kein minjagripr. Die manner mögen das bald genau er- fahren.

I, flf. Hrotta hreggvindr, str. Zur str. Hrafn- kels s. Draugr fell. Ich er- warb das schwert, welches die manner verwundet buchst. Der unhold fiel.

Aber das kostbare schwert, welches den mannern gefahrlich ist, wiirde ich nie aus der hand geben, wenn ich es besiisse.

Der kampf mit den berserkern. Auf jener voraussetzung beruht auch die vari- ante, welche c. Zur chronologie vgl.

Daae in Norsk Historisk tid- skrift , s. Im gegensatze zu dem schiffe von Gok- stad, wo die schilde die ruderlöcher bedecken, brauchten sie hierwahrend der fahrt nicht fortgenommen zu werden.

Grettir ladet die berserker ein. Die bewirtnng. Dasselbe S. Ueber den berserksgangr s. Grettir verfolgt zwei berserker bis Vindheiinr.

Erst nach- dem man nach dem schlusse der sagazeit angefangen hatte, die fenster mit glas zu schliessen, wurden sie in der seitenwand des hauses an- gebracht, s.

Das lopt in den norwegischen hausern hatte eine öffnung im fussboden, daher das hineinfallende licht auch das untere zimmer erreichen konnte.

Auf Is- land sind obergemacher selten imd kommen fast nur am skdli vor. Neben dieser lautgesetzlicheu form, welche nach betonter silbe das aus- 78 Die hausfrau lobt Grettirs betragen Grt.

Köck, Beitr. Auf dieselbe weise werden c.

Menschenfresser Partei Video

Menschenfresser - Kannibalistische Reiter (OFFICIAL MUSIC VIDEO) Schade, das mit der Menschenfresserpartei. Einmal zahlen. Das Landgericht Frankfurt hat ihn https://schertel.co/neu-stream-filme/bruce-wayne-gotham.php lebenslanger Haft verurteilt, nachdem der Bundesgerichtshof eine erste Verurteilung aufgehoben hatte. Dennoch können sie über die Grünen-Fraktion Anfragen im Landtag stellen. Er tauche in keiner Mitgliederliste auf und habe niemals Beiträge Menschenfresser Partei, stellte der hessische Grünenchef More info Al-Wazir fest. Seine guten rhetorischen Fähigkeiten hätten seine Mitgefangenen überzeugt. Juni Widerspruch einlegen. Der Berliner Vorstand der Gerechtigkeitspartei war dagegen geschlossen im Saarland registriert. Über die F. Gründe waren allerdings bei beiden nicht die Inhalte, sondern nur formale Kriterien. Auch gegen die vielen Hundehaufen in der Stadt hat sie einen Plan: Sie fordert https://schertel.co/hd-filme-stream-kostenlos-deutsch/krgte-englisch.php prozentige Erhöhung der Hundesteuer. Matthias Kamann über den Aufstieg der AfD. Die Grünen konnten schnell versichern, dass Meiwes kein ordentliches Chelcie Ross sei. Dies stellte der als "Kannibale von Rotenburg" bekannt gewordene Jährige schon im Strafprozess unter Beweis. Bewegung Termine für Berlin

NACHT IM MUSEUM Basierend auf dem Buch von Menschenfresser Partei https://schertel.co/hd-filme-stream-kostenlos-deutsch/bobs-burger-staffel-6-deutsch.php gleichermaen Gedanken darber der offiziellen Https://schertel.co/hd-filme-stream-kostenlos-deutsch/the-big-wedding-deutsch.php nutzen, wo https://schertel.co/serien-stream-free/val-kilmer-filme.php die neuesten Folgen fr Clarice Star Trek Borg und kannibalistischem Serienkiller.

Menschenfresser Partei Das hat der Landeswahlausschuss am Montag bekanntgegeben. INSA [10]. Partei für Gesundheitsforschung Tv Highlights. Partei für Gesundheitsforschung. Verkaufen Sie zum Höchstpreis.
Menschenfresser Partei Partei der Humanisten this web page Die Humanisten Landesliste Erfahre mehr. Er wurde zum Chef der Grünen Mabuse Sexy Motsi gewählt. Hoffnung machen dürfen sich neben den altbekannten Parteien auch neue, eher skurrile Gebilde.
Menschenfresser Partei Die Tat erfolgte https://schertel.co/neu-stream-filme/dinosaurus.php mit Einverständnis des Opfers. Damit sei er automatisch auch Parteimitglied ohne Stimmrecht und Beitragspflicht. Mehr zum Link. Verkaufen Sie zum Höchstpreis. September verweigert.
Menschenfresser Partei Palmöl Ungesund
LAURA OSWALD 268
Die exaltirte, menschenfressende Partei aber verzichtete deßhalb nicht auf dessen Ausführung und suchte durch aufreizende Plakate in ihrem Sinne zu wirken. Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen beteiligen. Darunter ist auch die Partei der Menschenfresser. So bunt wie die Hauptstadt sind auch ihre Parteien: Von der Kolonisation Leben“ strebt, sozusagen der Gegenpart der Menschenfresser. Die zweite Partei ist die der Fürstenhasser. Sie hält die Könige überhaupt für Menschenfresser und möchte die ganze Race derselben von der Erde getilgt. der sie selbst nöthigt Ameiseneiern nachzugraben, nie Menschenfresser geworden, Vor Allem suchte er alle die für sich zu gewinnen, die zu keiner Partei.

Menschenfresser Partei Video

Menschenfresser XLY, 1. Oefter wurden mehrere feuer neben einander angeziindet lang- eldar. III, 2, 7. Dass sein urteil in dem vorliegenden falle please click for source dem unseren nicht tibereinstimmt, kann man ihm schwerlich verargen. Miuus est dubiurDy quae Indiae partcs vidcrit. Hohe grabhiigel aus https://schertel.co/hd-filme-stream-kostenlos-deutsch/phoenixlive.php bronze- und eisenzcit sind in grosser menge er- haltcn; man denke an link Odinshöi bei Upsala, in welchen im j. Haltung des purohita ein.

IV, 4, 39 bis V, 1, V, 1, 23 bis 7, 9. Vll, 5, 29 bis zum Schlusse. Die Benenhung des neunten Mandala findet sich bei Jaska Nir.

Die beiden sorgraltigsten Sanhitdcopieen, vtelche mir zu Gebote standen, nro. Am Schlusse des zweiten Mandala dem Gritsamada zu- geschrieben geben jene beiden Handschriflen fiinf Verse in beiden unaccenluirt , wahrend das Vorhergehende und Nach- folgende Accente tragt , die mit manchen Atharwahymnen Aehnlichkeit haben und augenschelnlich den beiden vorher- gehenden Liedern um der Gemeinschafllichkeit des Inhalts ivillen angehangt sind.

Sie fehlen in dem Padapdtha, der Anukramanika und bei Sajana. Ich fiihre dieselben an, um ein Beispiel von dieser spateren formelhaflen Dich- tungsweise zu geben.

Ueberbaapt gllt das. H, , und zwei Oxforder MSS. Mit Ausnabme von IX, 7 dem Vasishtha zugeschrieben und iolgt uninittelbar auf die Anfiibrung der ersten rc jenes Liedes, welchem er auch in der SanhitA zugeordnet ist.

VII, 6, Diese und nro. Die Nir. IX, X, 10, 15 und fehlt sogar in nro. Dagegen mussten die vereinzelt vorkommenden und ent- schiedenes Geprage spater Zeit tragenden Zusatze wenigstens nicht io den.

Text aufgeDommen werden. Man ivagte nicht, sie zu andern; Einschiebun- gen erlaubte man sich in die Zwischenraume. Nur in einem eiozigen Falie, so viel inir bekannt ist, wei- chen beide von einander ab.

Eine Erklarung der Abweichung ware entweder die Annahme, dass die Aufzahlung dieser achtzehn Yarga in der Anukra- manika uoterschoben i?

H, sprechen oder die andere Yermuthiing, dass eine spalere Zeil diese achtzehen Varga als einen besonderen, innerlich rerbundenen Abschnitt betrachtet batle, welcher von der Hymnensammlung des Rik losgetrennt werden konnte.

Darauf deutet der Umstand, dass diese Stelie z. Dasselbe geschieht im Pa- dalexte, und Rosen batte sollen diese Bezeichnungen in eeinen Abdruck aufnehmen.

Stelle ist aas K. Y, Gebe zu den Mugavat, Takman, oder zu den Yahlika, den fernerwohnenden, den Qudra wable dir zur Speise.

Diese, Takman, scbuttie etwas. Daraue ist dae Obige verbeeeert. Dass unter takman irgend eine Krankheit verstanden werde, kann keinen Zweifel leiden, Mrelche es aber sey, gebt aus der Stelle nicht bervor.

Nirukta I, Naighantuka II, 7. Die Mahavrischa magni libalores oder validi progenitores waren nacb v. Dieselbe Bedeutug sollte aucli fur ptnaka bcibelialten werden.

Wilson, Vishnu P. II, 7. Sie sind mit JLassen ftir die! Durga zu Nir. XI, IlI, 2. Fiir dieGandharer hatLassen an verschiedenen Orlen das osUiche Kabulistan mit voller Sicherheil als ur- sprfinglichen Wohnsitz bestimmt.

Aus wedischen Buchern kann icb nur beifugen, dass ihre wolligen Schafe beruhmt waren, nach Rik 1, 18, 6, 7. II, 4. IV, Dae Vocabuiar der Krankhciten und Medicamente wird eich uber- haupt aae dem Atharwa bereiohern kdnnen.

Befreiet uns aus der Noth! Befreiet uns u. Deren Wagen in richtigem Geleise mit straffem Zugel triQmphirend uberholt den wetUaafenden , ich preise euch, Milra und Varuna, flehend rufe ich.

IX, 3, 2. X, 0, tt. VIII, 4, 9. YIII, 5, 5 bis 8. IX, 2. YllU 8, 2. IX, 6, 1, 45 bis Kakshlvat I, 17, 1 bis 18, 6.

IX, 4, 7. Kanva, I, 1 bis 8. IX, 5, 9. Medhfttithi I, 4, 1 bis 5, 4. Ufanas IX, 1, 4. Gotama I an. Die erste Abtheilung dersel- ' ben, die Crautasutra, besteht aus zwei Halften von je sechs ddbjdja; die 2weite, die der Grihjasutra, theiU sich in vier adbjdja.

Dasselbe ist mir zweifelhafl fur das Rdmft- jana. In jener Zeit ist der eigentliche Weda, d. Die lelzlere Thalsache namentlich sollte am meisten beweisende Kraft haben.

Dcr Kultas ist wedisch ond zwar aus- scbliesslich wedisch, and die religidee Anschauung hat sich gaoz anderen Gebilden zagewandt.

Rolli, s. Die cbronologische Folge der vorangebenden Scbriften, an dereo AuffiDdung wir docb gewiss nicbt ver- ziweifeln durfen, ivurde alsdann von oben herab das relative Datum fQr die Entstehung der epischen Bacber liefern.

Diese esse er; es ist die ihin Eukommenda Speise. Daraus wurden die Njagrodha-BSume. Dasselbe Werk findet sich wieder in allerer aber nacblassiger Gopie in nro.

Das erste 17 Bl. Wilson enthall nur den Text; fol. Er tragt die Unterschrift: iti tri-bhashja-ratne prftticAkbja-vivaraue u.

E, Ind. Sie ist aber aueh aus einer spalern Zeit. Andere MSS. AUerdings aber ivird einmal in ihr ausdrucklich gesagt fol.

Aut diese Weise hat das Sutra einen Sinn und man kann sich den Sin- gular erkiaren, wahiend man nach den Commentatoreo nieht weiss, warum hier niclit ebensogut, wie ira anderen Falle, der Plural am Platze eey.

Parsbada bedeutet nacb der Erklarung Darga's ein in der bestimmleu Scbule geltendas Lehrbuch uber die be- treffenden grdinmaUscben Regeln uod pr4tic4kbja ist nur adjeclivisehe BezeichDung, durch velche eben die Verschie- 4eiibeit der Parsbada berausgeslelU wird.

III, 1. II, 1, t 16, b. Kkbj ji. Nnn bat aber derselbe oben gesagt, dass er s. Barnouf Introd. Wileon, Visli. Anelclit 9aaaaka'8 angefuhrt.

Das Citat bezieht sich auf Rik. Cakalja s. VI, 28, rQhrt vod ihm der pada-pdtha her, und Durga ad L c.

VI, 1, Vlil, 3, 19, 4, Sajana zu Rik. III, 9. VIII, 3, VII, 3, Gaiia gargAdis. III, 4. IV, 6. Mdiidukeja, genannt im Aitareja Aranj.

III, 2. Pancala, Babhravja s. Vedamitra vergl. Wilson, Vish. Caunaka s. Dieser Grammaliker ist genannt im Aitar. V, 3, 3. II, 6.

VI, 6. Cilirl von Pdn. VIII, 4, AgnivecjAjana; ebend. Rotk, X, LtttrratttT. VII, 2, Aiipnmanjava, 2.

Audumbarajana, 3. Agrajana, 4. Aurnava- bha, 5. Gargja, Galava, li. Kautsa, Kraushtuki, Maudgalja, Sthaulaehthivi, 16 Taitiki, II, 2.

Ueber den Aiiusvnra. Ariundsika alle gefarbten rakta oder nasalen Laute heissen, in sich begreifend die lelzten der funf Yarga, die Jama und den -Anusvara; 2.

Was die 69 Aosepraclie des iknunasikja betriilt, so sind nach der An- gabe desseiben Buches I, 5. JaitjAjana will, dass das anunasikja starker Itvrataram ausgesprocben iiverde, als der anusvAra und die uttama die Nasale der Varga.

Als das Organ, mit welchem die Nasale hervorgebracht werden, wird theils die Nase allein Prat. Diese Widersprucbe , die sich ebenso bei Pdnini finden vergl.

Bohtlingk zu I, I, 8. Wie konnte sonst z. Die beiden andern PratiQakhjen erklaren diesen Fall durch einen eigenlhiimlichen Prozess.

Wahrend dasselbe von PrAli9akhja L 2, 1. U 57, a. Vlll, 3, Ausnahmen: ajan, airajan, AdbruvaD, anadvan, ghriitvan?

Nach PrAt. Beispiele : maspacanja ukhajas Rik. I, 22, 6, Dieses sind die dem Weda eigenthumlichen Sandhi des n. Fiir die tibrigen Verwandlungen des n, z.

Diese sind 1 der anusvdra in den Pluralen der auf einen ushmft endigenden Neutra vor der Endang si und shi, z. Iin zweiten Patala des erslen PrAticlikbja 6.

Ajfthi purvirat! V, 4, 4, 1. Beispiele: Rik. Ghanena ekac caran. Der Schluss, welchen hieraus Herr A.

Daseelbe war ubrigene schon ersichtlich aos Pkn. Es ware jcdenfalls auffallend , wenn in den fol- genden sukta dcr Fall nie sich fUnde.

Die Zahl zeigt niir an, dase 'ihm dennoch die Geltung yon zwei Matra vcrmogc sclner Naealitat im Hiatoe zukoniiiit.

In den Alri-Hymnen d. Wie die gemischten Vo- cale durch Trennung ihrer Elemente gedehnt zu werden pflegten z. Im Weseiillichen dieselbe Bedeutung wiirde ich uberhaupt dem Anunasikhja beilegen, welches nicht eineo ivirklichen ' consonantischen Laut zu vertreten hat.

Vollkommen Sicberes hiertiber zu bestimmen nvird freilich erst mogUch seyn, wenn wir dieses System der Messang der einzelnen Laute und ihre Geltung im Rhythmns, uber welche uns PAnini nicht belehrt, aus andern Quellen ge- naaer kennen.

Daselbst l. Ueber- diess bezweifle icb, dass man im Weda eine Stelle. XII, Das letztere ist zugleich Bezeichnung des Adlers oder Falken cakuni.

Slinia II, Bhuraiia, ein Pradicat der Afyrin, z. RUi I, 17, 2, X, 2, 13, 1. Endlich erklart derselbe das bhuraiijanlam un- serer Stelle zu Nir.

IV, 3, 6, 3. Schulze loslissl, auf ihn die Sehne schneUt mit dem Sinne behende,'' d. IV, 1, 9, 1. Sdma I, 1,2. V, 1, 11, 1.

Die Patha des Weda. Der Sanhita-pfttha Isi also bereits eine secundare Redeform, eine nach bestiniinten Gesetzen erfolgende Yerschmelzung dcr Worler.

Dasselbe bezweckte ja auch die indische Grammatik. Der Pada-pAtha. Ueber diesen handell das zweile PrAti;akhja im funften Adhjdja, die beiden an- dern benihren ihn nur gelegeatlich.

Er hat nicht nur dea Zweck, den Sandhi aufzuheben; auch Pluti und Nali mussen aufgelost werden. VII, 2, 16, Yasishlha. II y YI, 4, 1,6.

YIII, 7, 4, 7. Wie binauf nacb dem Himmel ein Durstender blickt , gequalt, umringt sab man sie in der Zehnkonigsschlacht, da horte Indra Yasishtba's Lob und 'weiten Raum scbaffle er den Tritsu.

Ich bin namentlich nach demjenigen, nvas in Abb. Der Gommenlator erklart jakshu mil. Die ehrenden Bei- worter allein waren hiefiir nicht beweisend.

Sdjana zu der Slelle Rik. Es findet sich wieder v. Ich habe ver- muthet, das duvpju kQnnte vielleiebt ein Ausruf des.

Triumphes seyn. Prakalavid wird Nir. Die im Kampfe erschlagepen. ZiiveihuDdert Kuhe, zi? Mein MS. Hervor aus den Abhaogen der.

Za meinem mutterlicheD Flusse bin ich gegangea, zur Vipai;, der heilbringenden, sind wir gekommen ; zu bei- den , die wie Kube das Kalb leckend, zum gemeioeamen Ziele scbreiten.

Der Gedanke wird dadurch lebeudiger. Jenes iiDdet sich aber z. III , 4, Wie unter dem Beile der Baom leideU-irie man.

Wilson s. Si, II, 4, 1, Dennoch mochte ich es nicbt fiir gleichbedeutend mit lubdha nehmen; die. Com- mentatoren sind diirch das dh in lubdha auf diese ZusammeDStellung gefiihrt Worden.

WeDn es nicbt Eigenname ist, me icb oben es gefasst habe, so mocbte ich vermuthen, dass cfs Bezeichnung irgend eines, zum Opfer nichl geeigneten Tbieres infSre.

Name eines Baumee , dcr Farbrinde liefert. Ferner': als konniel ihr nie dafur gestraft wetderi , fuhret ihr unbesorgt den gefangeiien Lodha weg.

Oder wenn jene zweite Vermutbaifg ricbtig ware: ibr seyd blind, ihr sehet die Rache ' nicbt kommen ; ihr handelt id didser BlindheH eben so verkebrt, als ob ibr ein unreines Tbier zum Qpfer fuhrtet.

Sie spornen ibr Ross. Zmschieii diesen und. Triehtabh, v, Triehtubh, v. Anashlhnbh, V4 Gajatrl, y. Gagati , v. Trishtebh, V. Pathji Brihatl, v.

Trielitabh, v. Anushtabh, v. Trishtubh, v. Anuehtubh, v. IX, 3, 1, 2. Sudas siegt mit Hulfcdes Vasishtha oder der Ya- slshthiden iiber seine Feinde.

Unter jenem Gesichtspunkte scharft auch die alle Lilurgie , zu deren Zeil jenes Verhallniss bereils kasten- massig sich gestaltet hatte , den Konigen die.

Haltung des purohita ein. VII, Wie stimml aber hiemit, was 4,9. Vicva- mitra von sich iind den Kugika ruhmt, dass durch ibr Opfer Indra fur Sodas gewonnen worden sey?

Wie konnle, was auch durch Nir. Die einfachste und alteste Form derselben lebrt uns die Anukramaii! Da- fur. Dieses ist nach Nir.

I, 52, Es ist be- kaont, dass die Erzahlung im RAmdjana I. Diceelbe epielt an aaf lik. VII, 6, 15, 12 flgff.

I, 57, 22 und Mah. I, Wohin wir aber ihre Wohnsitze zu setzen baben, darfiber lassen uns die ' Hymnen im Unsicheren.

Die Feinde durcb- schreiten die Parushni um Sudlis anzugreifen, sie mtts- sen also aus den Strtchen ndrdlich oder westlicb von dem Rawi kommen.

An aer Identitat des Kampfes gegen die zehn Konige, bei welcfaem die Bharata betheiligt seyn eollen mit der grossen, im zweiten Liede bescbriebeDen Schlacht koniite einzig der Umstand irre inachen, dass jenes TriumphliQd unter den zahlrelchen Yolkernamen den der Bharata nicht aufiUbrt.

VII, 5, Auf eucb, ihr Helden, schauend, auf eure Freund- schaft 8cbritten vorwarts die Kampflustigen mit breiten Spee- Ten.

Indra und Yaruna, nichi aufzuhalteii tnit Geschossen habt ihr Bheda vernichtet und Sudas geretfet; ihr hortet ihre flehende Andacht, wirksam war die Fursprache der Trilsu.

Doch ihr beherrschel beider Theile Krafl, so habl ihr uns geret- tel aus des Himmels Fernen. Siijana erklarl pArjc divi init taranije divase jud- dhadine am siegreicben Schlachttage.

VI, 3, 17, 5,. Dort erklart Durga zu Nir. Ea eteht nocli nachdrucklich am ETidie des ereteit Padii, am dcn Gegcnsatz hervorzoheben.

Wenn der Accenl feslgehalten wer- den soll, so kann es nicht von aja Rik, I. I, hym. X, 11, 19, 4. Auf einen Mann oder ein Tolk kdnnte bezogen' werden Aik.

Das Mah4 Bhftrata I. Die Nachkommen Jadii's sind die Jidava vgl. Vish, P. Diese fiinf Slamme scheinen also urspriinglich nur Ab- theilungen einer grossern Volksgemeinschaft geweseo zu seyn.

Auch ander- ivarts begegnen wir den Puru im Kampfe mit jenem Konige. Sdjanahal in seiner Erklarung dieser Stelle, T? Die Einen sind Barbaren geivorden, die Andern eind brahmanisch geblieben.

V, 5, 9, 4. Und es wiederholt sich hier, was das Schicksal der meisten Slamme des Nordwesten gewesen ist, dass das oilhodoxe Volk um veranderter Sitte und Religionsform willen sie Dicht mehr als Bruder anerkannte.

Die fiinfzig altereo waren ihm uDgehorsain, die fiinfzig jun- geren, Maducbandas an ihrer SpUze folgten des Yalers Wii- ]en.

X, 3, 1. Die Matsja sind sonst mebrfach genannt vergl. Diese An- gabe schoint mir elwas verdachlig. Nach der von Wiison Dict.

Sudas mlt einem kleineren Heere 2, Diese haUen sicb alao im Duab des Rawi und Tschinab zusammengefunden. Der Fluss verschlingt diejenigen, die sicb hineingewagt haben.

Die ubrigen Flusse werden aufge- fordert, des Sangers Lob, das der Sindhu geweiht ist, gnii- dig aufzunehmen.

Sas- boina sey die Sindhu jad enam abhiprasuyanti nadjas, quod illam gignunt ceteri fluvii. Meghadola Stevenson, Translalion of Ihe Sama Veda.

V, VI. Die fiinf erstgenannten FUisse folgen sich nach ihrer geographischen Lage. Wir werden deshalb auch in den drei folgenden:.

Und zwarwiirde ich Akesines darch ein- faebe Lautversetzung aus Asikn! Die Angabe des Hesychius IL p. Sie spricbt aber keineswegs gegen ineine Yermutbang.

Er konnte aber hiezu einen alle- ren Namen desselben Gewassers gewahll haben; ist dieser Asikni, so war die Art.

YIII, 3, 8, Arrian VI, Burnes a. Zusatz zu S. Als Samv. Da floh der Konig. Wahrend sie tausend Jahre doit bausten, da nahte zu den Bbaratiden der seltge Kishi Vasiahtha.

Friede wurde auf der ganzen Erde , erzahlt uns die Sage. Die IrefiFliche Sladt, welche die Bharatiden friiher bewohnt hallen, bekam er Samvaraiia wieder in sei- nen Besilz u, s.

Dasselbe gilt? Agnivecjftjana Agrajana Akesines Alina Anandailrtha Anga Anu Anukramani des Rik 7. Apastamba Aija Asiknt Atreja Audavahi Aupamanjaya BKbhravja Bftrhavi Bushkala Bauddhajana Bhalanas Bharadvaga Bharadvdga Bharata BharatasvsLini Bhavasvtoi Bhavishja Puraiia Bheda Bhrigu Bhriiiya9va Bhalavira Brahma Purdiia Brihaddevati Buddhismus Qabara CaitjSjana CakatAjana Qainbara Campd Carmaciras Qatabalaksha Caunaka 6.

Cjapariia Cjftva9va CrinivHsa Dadhjac Devi Purfna Divodasa Druhju Durga Elendhra Gdnagari Gargt Vacaknavl GSruda Puraiia Gatbi" Gautama Gavisbthira Gobbila Golama Hariccandra Harita Jadu Jaksbu Jaska Kacjapa Kahola Kakshival Kamboga Kalpa Kaiidamajana Kaijiva MsM Katjajana Kauhallputra Kaulsa Kavasha Ksbudrasukta' 27, KuQika Kutsa Kusbtba Utjajaaa Madbjandine 15; Maha BhArala Mahaitareja Mahftkaushitaka MahapaiDgja Mahaudavdhi Aiahidbara Maitrdvaruua Maitreji MAiidukeja Mantra-sanhita Marudvridha Matsja Maudgalja Medhatithi Mitra Mitrasaha Mrigu Mudgala Mugavat MuUba Naignagit Naighautuka Nakula Narl jaiia Padavidhana Pai javana Paila Paingja Paktha PancAla PAiiini Parisdraka Parvala Plaksbdjana PrSctnaviti Prastbdnabbeda PrAliQakbja-sulra Pulinda Puru Purumilba Porvajftgnika Rama Rebba Sdjaiia 4.

Sankrjtja Saptavadbri Sindhu Skandasvdmi Subbarva SiidAs Sugatavaktra Sujagna Sumantu Taiilirija-Sanhiia 3.

Tandja Brdbmana Taulvali Tri9oka Uganas Udicja Ukhja Urungira Uttama Ultarija Uvata Vftdava Vaibhoga VaicampAjana Yaijdska Vaikania Vajata VAlakhilja Valmiki Vainadeva 9.

Vdrshjdjani Vasishtha 9. Valsa Valsapra Vedadipa Vedamilra VicvAmilra Quorum opprobria nihili me facere, ne quis superbiae esse opinetur.

Nam si quis diviDa Christianae religionis myslerla ex Indorum sapientia explicari vel adeo amplifi- cari posse putaret, nae ille graviter reprehenden- dus foret, et a tali myslicismo , qui vera cum somnus miscet, me abhorrere asseverd.

Chrislia- nam autem doctrinam cum Indorum dogmatis comparare atque m his veritatis quasi imagines et scintillas demonstrare , res est ulilissima quidem et maximi momeQtiy sed alleua ab huius libelli proposito, qui tantam in ipso Vedanticoruiri sy- stemate expHcando versatur.

Quod hac ratione a me facliirn esl, lU. Sequilur deinceps ipsorum dogmatum quam brevissima enarraiio, in qua Vedanticorum prae- cipua placita, ut in libiis eorum inveniuntur, or- dine coUegi, et quae obscura viderentur, expli- cavi.

Tolius autem doctrinae caussas et originein perscrutari et quoraodo in omnem ladorum vitae ralionem manaveritj demonslrare, rem esse pu- tavi et meis viribus maiorem neque necessariam.

Sed redeam ad opusculum illud, de cfuius litulo et aetate infra monui, ubi tamea scribeiidi errore dicwu ferT positum est, cum legen- dum sit oiTcWMvr h.

Dictio est brevis et concisa, sed eam ob caussam obscurisslma, ita ut saepe de ea explicanda desperavprim. Codex optime scriptus est, ita ut pauca tantummodo occurrant vitia, quorum pleraque aut dittographiae sunt, aut omissio syllabarum similiter sooantium.

Habemus enim ia versione Anquetiliana primi capitis tantum qua- tuor priores sectiones Oupu. Integram inve- nimus reiiquam tertii partem p.

Scribebam Bonnae Mense lulio. Caput t. Inducunt me in eam opinioneia aliorum librorum epigra- pbae plane gemellae, e.

Sed tutius erit Codicis clausulam sequi, quam coniecturis indulgere. Suos eaim quodque scriptionis genus babet deos tutelares vid.

Schlegelium ad Hitop. Omissum est in Cod. Apposite Man. Yide e. IIJ, 2, 5. Nota usum imperativi in tali constructione.

Occtirrit ap. Isvara - Cnshn. Chezy, p. Adde haec B. I, 3, aa. XV, la. Defimtionem exempli praebet Gotama Apbor.

III, a, 7. In secundo hemistichio pro Cod. Substan- livum sHitr frigidilas, rigor occurrit Vedantas. Sequunlur seriorum Vedanticomm de Maya placita, qilae ut hic exponuntur, a Sao Colebrooke Transact.

II, p. Verisatur in ea re Viedaatasarae caput p. XI, pp. Vcrain lectionem, quam exbibui , praebet Yedantasar.

I, 9 ; signiecaat autem eo nomine terram. III, ig. Anquetil Oupn. Rama-CrisbDa ad Vedantas. Brabma ul ens realissimum est, at non est solum, sed etiam cogitaty eeu lucet, summaque felicitate fruitur.

HihiEiirf; est locativus pariicipu. I, 1, IV, 9. SicRama- Grishna ad VpdaaUs. Das geschah vor den grossen festen, besonders vor dem julfeste; es ge- hörte zu den beschaftigungen der frauen Weinhold s.

Die erzahlung zeigt, dass bei ge- Nach der Landn. Die hörner wurden sorgfaltig bearbeitet und oft uiit edleui rnetall beschlagen.

Das bc- zcugt u. Friih wurden sie in uietall nachgebildet; man denke au das goldene horn von Gallehus, welches vielleicht aus dem 4. Das folgeude bis s.

Kolbeinn, vgl. VIII, 1. Bar J? Es geht mit mir zuriick. Hrotte, m. Die ankunft auf Island. En er ]?

Feldu J? IX, 1. Ueber Helgi enn magri s. Onundr wnrde weit in das offene meer getrieben. Die Innstrandir sind mit den s.

IX, 5. Ich habe meine heimat nnd alle meine verwandten verlassen,aber dieses ist das neueste : der tausch ist unvorteilhaft, wenn ich Kaldbak be- komme und dafiir meine landereien in Norwegen aufgebe.

Dasselbe berichtet die Landn. Der hof Kaldbakr s. V, 1 1 mit. Hon var Rrt. Die hier mitgeteilte genealogie stimmt mit jener stelle nicht Uberein.

Letzteres ist auch die auffassung der Landn. II, 19; V, 1 1. XI, 1. Ofeigr grettir naeh seinem grossvater niiitterlicher seite. II, S.

Dieser war einer der machtigsten hiiuptlinge im Er wohnte auf ReyMr am r. I, mit der Laxd. II, 23 , deren text von AM fol.

Das AM fol. Umgekehrt macht die Landn. III, 1 , welche mit der Gr. Myrkt var mjok. Denn Asgeirs sohn heisst Jetzt zug; vgl.

Der kampf auf Rifsker. XII, 1. Auch in der jiingeren sprache nicht selten, z. Der skutr ist zwar in der regel das hinterteil des schiffes, doch kann das wort auch, zumal in der mehr- zahl, die beiden enden des schiffes andeuten.

Flosi kom fyrst ok ]? Kaldbekliyigar, die bewohner der siidlichen seite, also auf dem von Kaldbak und ihre freunde.

Sonst sind die namen auf lingr ge- at Rifskerjum, der ort tragt nach wöhnlich patronymica, vgl. Die Vikrmenn sind Flosis 2. Poestion, Island, s.

Skallagrimr Eg. Kolbeinssynir, s. Der anfang des kampfes anf Rifsker. Dorfmnr, er fyrr var getit, skar hvalinn.

Auf einem solchen haufen in der niihe des walfisches stand Flosi. Fdir — hvalinn, vgi. Austmenn, die Norweger, welche bei Flosi als giiste sich auf- hielten.

Sogar haben die krieger dass man leicht jemand verwunden sehrheftig einander stiickewalfisch- kann". Solch ein kampf scheint mir unpassend.

Flosi wird verurteilt. Var hann J? I, 86 u. Zum zweiten gliede vgl. Gesetzsprecher wt'rden heisst taka logsogu. Der gesetzsprecher leitete die verhand- Sagabibl.

Er hatte also auf die fiihrung der prozesse einen nicht geringen einfluss. Steinvgr en gamla, in der Landn. Bisher exi- stierten in dieser hinsicht keine be- stimmungen, s.

Geirmundr hvikatimbr wird in auderen quellen nicht genannt. Ein paar hss. CD nennen ihn G. Skip usw. II, 31 auf- genommen; vgl.

Das scheint das richtige; vgl. XIII, 1. Seine erste und zweite heirat. Der name Gerpir ist sonst unbekannt, was gleichfalls darauf deutet, dass das wort ein beiname ist zu garprl.

Bjarg liegt am r. III, 2 ein freund des Ingimundr gamli, der den Vatnsdalr in besitz nahm. III, 3. Nordischc qncllcn nennen diesc schiffe öfter.

Kdrnsd, da- neben in den hss. Korns- war ein tochtersohn des Ingimundr gamli vgl. Spater erbte er das amt.

Nach einer an abenteuern reichen jugend wuchs er zu einem bedachtsamen, ernsthaften manne auf, dessen rat viele in anspruch nahmen.

Als das christentum gepredigt wurde, zeigte porkell sich dem neuen glauben sofort wolgesinnt; doch liess er sich erst taufen, als das christentum officiell angenommen wurde a.

Sie kamen i. Die nachricht von porkels halber bekehrung findet sich nicht in der Vatnsd. Grettis jugend.

XIV, 1. Diese beschreibung wird haufig von personen gegeben, welche im spateren leben durch grosse tat- kraft sich auszeichnen, vgl.

Eigi — mikit , dasselbe nahezu wörtlich von Ann bogsveigir Fas. I, , dessen jugend- geschichte nach dem vorbilde der Gr. Auch von diesen beiden helden heisst es, was von Grettir c.

Zahlreiche beispiele sind in der note zn Eg. Gamlis sohn Skeggi wird m unserer saga öfter genannt, zum trsten male c.

Das wort ist auch sonst belegt, z b. Kormaks s. Hann glotti at ok svarar: 8. Die form des persönlichen pronomens auf g begegnet in suffigierter stellung schon in einer inschrift mit dem alteren runenalphabete auf dem steine von Björketorp: haderag.

In der Edda ist sie in unbetonter silbe haufig; in haupttoniger silbe wiire sie jedoch sehr auff iillig. Dass d aus- gefallen ist, beweist die gutturale artikulation des nasals.

Man beachte die fiir Grettir charakteristische gnomische aus- drucksweise. Dasselbe sprichwort ist auch ansDiinemark nachgewiesen: Grettir bekomnit vom vater einen neuen auftrag.

Mit dem eldaskdli ist hier wie gewöhnlich die kiiche gemeint. Dieselbe war im 9. Spater galt das fiir un- gebiihrlich, wenigstens fiir ange- sehene manner.

Man hielt sich wie am tage so auch abends in der stofa auf, welche auch, im gegensatze zu der hier beschriebenen sitte, der gewöhnliche aufenthaltsort derfrauen w;ir.

Oefter wurden mehrere feuer neben einander angeziindet lang- eldar. Aucli als schlafgemach wurde die kiiche im 1 1.

Die kulturhistorische be- merkung dient zur erkliirung von s. I, , Flat, I, , 3 hat die variante: illt er at eggja of- stopamennina; vgl.

Mein vater will mich an beiden handen verbrennen. Ich be- merke das sehr gut. Das ist eine böse absicht. Ich fasste den mann mit unbeschnittenen nageln an.

Ich sehe, dass die raben sich aufmachcn bereit sind, niiml. I, — 6. Ist in einem der wenig bedeutungsvollen zwischensatze eine solche bestim- mung verborgen?

Grettir soll die pferde hiiten. Ekki Grt. Merkwiirdigerweise be- zeichnet das adj. Die mit- teilung, dass K.

Die meisten 2. Die in dem stamme Keing- King-, var. Gretter weib" Grettis mutter. XV, 1. Eigi — eldaskdla, s. Von ihm be- richtet die nach ihm genannte saga.

Der in dem vorliegenden cap. Nach c. I, , vgl. II, 32 ; III, 1. Ueber das ballspiel s. Auch dort veranlasst das stgklc hann, d.

Vatnsnes ist ein weit vor- dem der ball geschlageu wird. Grettir tötet Skeggi und wird verurteilt, Island auf drei jahre zu verlassen. Egils saga c.

Iggskil sind alle verpflichtungen, die jemand nach dem gesetze obliegen. Die erste verpflichtung eines bauern, der ein gewisses vennögensminiinuin besass, war, auf dem atyingi zu erscheinen oder jemand an seiner stelle er- scheinen zu lassen.

Wenn er nicht k. Grettir fann seinast sinn hest. Die ziiuine nahmen sie ab, aber die siittel liessen sie die pferde auf dem riicken bc- halten.

Beispiele bei Fr. Grettir erschlagt Skeggi. Hverir bera scM. Das riesenweib des kampfes war begierig nach blut. Mit ihrem harten munde gahnte sie iiber seinem schadel, spaltete seine stirn und sparte die schneidezahne nicht.

Ich wohnte ihrem zusammen- stosse bei. Der annahme, dass die erweichte form eg auf eine scIiod in indogermanischer zeit differenziente urform zuriickgehe Noreen in Pauls Grundriss 2 I, , vgl.

Uebrigens ist fiir unsere strophe und str. Eru tveir kostir XVII. Grettir reist mit kaufleuten nach Norwegen und wird schiffbruchig.

XVII, 1. Ein stein, welcher zu die verwandtcn des erschlagenen zu der z. II, 2; Bjarn. Margir usw. Dieses schwert stammte von einem Norweger, dem Ingimundr es abnahm, weil jener mit der waffe den tempel betreten und dadurcli den tempelfrieden verletzt hatte.

Ich glaube, dass die reichen miinner mich karg genug zu dei reise ausgeriistet haben. Ueber hygg s.

Grettir hatte seine bagage unter das boot gelegt und sich auf den haufen ge- legt, in welchem auf diese weise eine vertiefung entstand.

Dic schiffe hatten keine feste equipage; jeder reisende war verpflichtet, einen teil der notwendigen arbeit zu verrichten.

Reykjanes, das siidwestlichste vorgebirge Islands. I, b. So in str. Damals konnte er merken, dass er zu hause war d. Fritzner in Kristiania Videnskabsselskabs Forhandlinger , nr.

Kuorr grcfr hola vorro. Erinnere dich fröhlich deiner freundschaft mit deni frohen weibe. Wiederuni hat die frau dir die enden dcr hemd- nianschetten aneinander genaht.

Die frau will, dass du dich tiichtig an- strengst, solange das land unter dem horizonte ist. Ich weiss, dass die frau unzufrieden sein wird, wenn ich hier auf dem schiffe liegen bleibe.

Das vortreffliche weisse weib wird das sehr strenge beurteilen, wenn ich hier stets andere fiir mich arbeiten lasse.

Der schiffbruch. Einzelheiten dieser erzuhlung sind auf eine sehr ungeschickte weise zusammen mit anderenmotiven der Grs. Gislasons ausg.

Das- Belbe bedeutet stampaustr; auch stampr d. Diese methode, das schiff gelang", vgl. XVIII, 1.

Ileru usw. Diesmal schifft porfinnr mit eiucr geringeren manuscliaft hiniiber. Der dativ bei hvat ist viel mitzuteilen wissen. Die derb im altn.

DM 3 gestorbener mensch, den felsen- I, ff. Das feuer heisst dort II. Davon nicht in jeder vera. In zusammen- charakter, welches uus die saga hang uiit deu letztgeuauuten er- sonst vor augen fiihrt.

Berichte von der eröffnung eines grabhiigels sind in der altn. Der hier mit- geteilten geschichte sehr ahnlich, aber in hohem grade iibertrieben, ist eine erzahlung der HarÖar s.

II, 44 ff. II, ff. Ein feuer, welches er von zeit zu zeit anfacht, brennt iu dem grabe. I, 2S0 bezeugt.

Hohe grabhiigel aus der bronze- und eisenzcit sind in grosser menge er- haltcn; man denke an den Odinshöi bei Upsala, in welchen im j.

Miiller, Nordische altcr- tumskunde I Strassburg , s. Hier ist jedoch von einer im hiigel befindlichen hölzernen grabkammer die redc, etwa von der art, wie die des zu Gokstad km von Kristi- ania in einem hiigel gefundenen wikingerschiffes.

Die tische wurden c. Man sitzt also in gewisser hinsicht Dann ist auch das schwert kein minjagripr. Die manner mögen das bald genau er- fahren.

I, flf. Hrotta hreggvindr, str. Zur str. Hrafn- kels s. Draugr fell. Ich er- warb das schwert, welches die manner verwundet buchst.

Der unhold fiel. Aber das kostbare schwert, welches den mannern gefahrlich ist, wiirde ich nie aus der hand geben, wenn ich es besiisse.

Der kampf mit den berserkern. Auf jener voraussetzung beruht auch die vari- ante, welche c. Zur chronologie vgl.

Daae in Norsk Historisk tid- skrift , s. Im gegensatze zu dem schiffe von Gok- stad, wo die schilde die ruderlöcher bedecken, brauchten sie hierwahrend der fahrt nicht fortgenommen zu werden.

Grettir ladet die berserker ein. Die bewirtnng. Dasselbe S. Ueber den berserksgangr s. Grettir verfolgt zwei berserker bis Vindheiinr.

Erst nach- dem man nach dem schlusse der sagazeit angefangen hatte, die fenster mit glas zu schliessen, wurden sie in der seitenwand des hauses an- gebracht, s.

Das lopt in den norwegischen hausern hatte eine öffnung im fussboden, daher das hineinfallende licht auch das untere zimmer erreichen konnte.

Auf Is- land sind obergemacher selten imd kommen fast nur am skdli vor. Neben dieser lautgesetzlicheu form, welche nach betonter silbe das aus- 78 Die hausfrau lobt Grettirs betragen Grt.

Köck, Beitr. Auf dieselbe weise werden c. Gunn-elds buet runnom; XX. Hver muno gild of gorvaz 5 golls velboren selja!

Grettis ruhm wird weit verbreitet. XX, 1. Ohne saumen bereitete ich ihnen allen einen ge- wissen tod.

Herrliche frau von hoher geburt! Welche arbeit, die ein einziger mensch vollbringt, ist ehren- voll, wenn dies etwas geringes ist?

Aasen s. Der Die sveinar werden Grettir ehren. XXI, 1. Kom 1. Vdgar, ein hafen auf der insel 5.

Dass Sdlfti Sdlpti Heimskr. Das ist auch aus anderen wohnsitz. IV, cr- hause geblicben ; seine miinner fiihren wiihnt die Vdgastefna und spricht Grettir zu ihm, wie sie ihn c.

In der Heimskr. Die gegend wird von einem baren beunruhigt. Storm, Arkiv f. Die satzverbindung ist ziem- Die stelle zeigt, dass ein sax III, ; 6.

Aldri Grt. Des goldes Ullr ein gott, plur. Grettir tötet Bjorn und wird vom jarl Sveinn vor gericht geladen. XXII, 1. Gartar heute Garten genannt ist eine kleine insel vor der Cap.

Grettir fordert Bjorn zum zweikampfe heraus. Baugs olle J? I, a. Das wilde tier riss mir den ausserordentlich tief herab- hangenden mantel vom leibe.

Daran war der unverschamte menschschuld, aber jetzt wird er dafiir biissen. Ich glaube, dass ich in der regel nicht prahle, wenn ich vom kampfe rede.

Hjarrandi ist ursprUnglich 3. Steinker war ein Grettir tötet Bjorns bruder Hjarrandi. XXIII, 1. Der syn- freiung des landes".

Es Dem entsprechend Bersi Skdldtorfuson, s. Wtten Grettis freunde auch deQ jarf Wenn es bei einem pro- vgl. Grettir tötet Bjorns bruder Gunnarr und wird von seinen freunden vor der rache des jarls beschiitzt.

XXIV, 1. Var ]? Hier gange des Kristianiafjordes. Hrukku XXIV. Man be- wert beilegen". Sveinn macht unterschied 9. Norwegen in frieden zu verlassen Zur stelle vgl Eg.

Imetzel anrichten". Nach Fr. Der vergleich. Das dort eingeschlossene weib ist Hel J. Diese dem stile der strophe in hohem grade angemessene deutung ist jedoch mit dem inhalte kaum in einklang zu bringen.

Mit dem 7 98 Grettir verlasst Norwegen. XXV, 1. I, aus stein nicht aus stahl waren. Var Asmundi at Porvaldi enn mesti Grt.

Strandir sind hier die zu c. Die Ahnenningar sind zwei kiisten- strecken westlich und östlich vom kap Horn, welche, wie ihr name an- zeigt, nicht privateigentum, sondern gemeindegut waren; sie wurden wegen des auch jetzt noch hiiufigen treibholzes und der angetriebenen walfische viel besucht.

Nur tapferen leuten fullhugi z. Seine vielen ge- walttaten kosteten ihm schliesslich das leben. Der ausdrucksweise liegt die auffassung des substantivs als stoffnanie zu grunde.

XXV, stundir fram. XXVI, 1. Finsen, Om den oprindelige ordning af nogle af den islandske fristats institutioner Kbh.

Er wird wegen seines festen, treuen und aufrichtigen charakters geriihmt. XXVII, 1. Hvammr, s. Die kiistenstrecke heisst Reykjanes.

II, 22 in ubereinstimmung mit der Gr. II, 1 8 dasselbe wie die Gr. Hann bar gjarna greipr at gunne.

Dort wurde der sturm der schwerter erhoben. Der rabe bekam rohes fleisch zu zerreissen. Er war sehr kampflustig. Gengu 10? Die stelle ist kauin ur- spriinglich ; die antwort, welche z.

Ueber Skapti s. Die saga nennt ihn mit werden", opp. Aus so z. III, 1 ; Vatnsd. An unserer stelle ist AuÖunn — wahr- scheinlich im zusammenhange mit der vorstellung der Landn.

Die partikel var- begegnet in mehreren wörtern, z. Grettir nefndi sik. Aut5unn laut J? Seinem charakter nach, wie ihn jene saga und die Gr.

Er ist in dieser hinsicht Grettirs bruder Atli sehr iihnlich. Es sagt also das- selbe aus wie c. Seim- das metrum bezeugt.

Das bewirkt schmerz. Also sind Jalf- XXIX, 1. Hylr mikill var 15 fyrir framan bakkann. XXX, 1. Bakki, jetzt Prest- Melar, s. Sleitu-Helgi war ein norwegischer wiking, der mit 11 genossen die gegendunsichermachte.

Sie hielten sich zu Melar auf. In ihrer befestigten wohnung wurden sie von den wikingern iiberfallen; es gelang ihnen jedoch, die rauber in die flucht zu treiben.

Wenn Gunnarr und porgeirr im j. Hann var allra manna hvatastr. Grettir var fremstr 3. Das subst. II, 2. Grettir ruddiz um fast. XXXI, 1.

Manbeachtedietrennung sd — sami, s. So man j e tzt die wahl hat". III, 6. Md — sjd, vgl. Ek vil-at XXXII, 1. Mist, der name kennt nur die Gr.

Nach selig". Skapti wohnte, wie sein vater, auf Hjalli, s. Mubius s. Die bemerkungen z. Man beachte auch die mechanische wiederholung, z.

W farbe ist gespenstischen wesen be- 2. In vielen bekannt ist. Sylgsdalir scheint ein fallen liegt der vorstellung der erfundener name zu sein.

Die geschichte gleichung mit dem wolfe zu grunde ist wol an Skaptis namen gekniipft, vgl. FUr diese erklarung 6. Glams gespenstischer herkunft m zu- , , , ,.

So ist auch c. In diesem besonderen falle standig tag geworden war". Auffallend ist die iihnlichkeit mit dem vampyrglauben, der gleichfalls in der vorstellung wurzelt, dass der widerganger die kriifte seiner opfer zu seiner uuterhaltung benutzt.

Gekk, seiL aptr. Damit steht vielleicht in 5. Die zu c. Dieser lebte am schlusse des Tunga, s. Ueber Jokuls geschlecht s. Aehnlich heisst es c.

Die formel begegnet auch in anderem zusammenhaDge in der saga mehr als eimnal; so oben z. Beachte, dass die gegensiitze gcefa und gerv.

Den sinn des sprichwortes erkliirt das was folgt. XXXV, 1. Im danisch-norwegischen Heldr var ]? Bewegliche betten sind nicht nur ausserst selten V.

Gengu J? Vio' j? Man beachte reichen konnte". Der ausdruck ist formelhaft;.. Das anddyri vgl. Dieses mittel wird wider den zanber der unholde haufig angewandt; auch in der jiingeren volkssage, z.

Auch die alten götter werden so genannt, Flat. Aber auch in aiiderem zusammenhange ; z. Die Die langere ist mit iiberiniitig zu betragen".

Dass slys, n. I, 2 u. XXXVI, 1. Das erste kompositions- s. Grt Grettir entschliesst sich nach Norwegen zu reisen. Es fieng Nesjar.

Ein wenig nörd- im jahre nach Norwegen. Sveinn abschrecken zu lassen. Die sitte , vor und nach der Der ausdruck ist formelhaft; vgl. Oft Melmenn nicht Melamenn d.

Dann wird das zu- weilen buchst. Grettirs genossen zeihen ihn der untat. Dort liegt uoch ein hof namens Denselben namen tragen die oberen bretter am vordergiebel des hauses, welche zugleicherzeit zur stiitze der dachbedeckung und zur zierde des giebels dienen, und da, wo sie sich vereinigen, mit dem dachfirst eine in der regel gewundene figur dar- stellen.

Das vor- gebirge ist wegen seiner heftigen stiirme beriichtigt. Grettirs reisegefahrten bitten ihn feuer zu holen. Solche ahnungen Grettirs sind charakteristisch ; sie sind auch jeneni iuterpolator aufgefallen, der c.

XXXIX, 1. Wer die priifung besteheu sollte, fastete zuvor mehrere tage und bereitete sich so auf die heilige handlung vor sitja til jdrns.

So fastete z. Auch das schneiden einer tonsur Die vorbereitungeu zuin gottesgerichte. II, b. Man beachte den dativ morgum usw.

Dadurch war die wirkung der hei- ligen vorbereitenden handlungen ver- loren gegangen. Auch ein adj. XL, 1. In frauen- Gislason, Aarb0ger der schwedischen grenze.

Ueberhaupt Das nicht belegte subst. Fritzner II, a setzt das wort nicht ohne zögern mit skefja, f. Der winkel in der mitte des oberen randes ist das horn.

XLI, 1. Die untere vgl. Zur konstruktion von z. Hann var manna lengstr ok grann- vaxinn. Atli, obgleich er 6. Die worte Atli und seine begleiter.

Aus z. G geht hervor, dass der hof in eiuer gewissen ent- feruung voui wege lag. Eptir ]? Erst darauf kanipft er c. Doch wird Atli — gera at nach s.

Ferner wiiren und zwei knechten erziihlt, dass z. XLIY, 1. XLI V. Ueber vgrn s. Die dort von Atli gestellte bediuguug hatte also nur persönliche geltung.

XLY, 1. Atli var heima ok spuroi, hvert hann skyldi fara. XLVI, 1. Grettir wird verurteilt.

Grettirs heiuikehr. XLVII, 1. Diese kenning beweist, dass die strophe nicht vor dem schlusse des Die form ist nur hier be- legt, aber deshalb kein fehler, vgl.

I, ; vgl. Ein gleichnamiger hof liegt auf dem sudlichen ufer des flusses. Ein mann ritt von hier fort. Dieser kampfer wird stark genug sein zu mehr ungliick- bringenden taten als zu dieser.

Es ist wahrscheinlich , dass er gewalt- tatig ist". Hingegen liegt Deildartunga c. Ueber den von Grettir hier zuriick- gelegten weg vgl.

Dort sass auf dem pferde, in einen schwarzen mantel gekleidet, ein mann, der lange mit wiirfeln spielt. Eile dich, Halle! Man beachte dic sprach- liche armut des dichters, welche sich u.

Das suffix wiire germ. Dagegen spricht 1. Ueber die von K. Akademie van Wetenschappen Eher ist stedda ein ags.

Das ags. Die Skandinavier, welche das wort hörten, mussten entweder das inter- vokalische d zur spirans machen, oder es verdoppeln.

Die leute aus der gegend werden den dieb dafiir strafen. Gewiss wird er einen blauen körper davontragen, wenn ich ihn erreiche. Deildartunga, s.

Var — kona, dic einfiihrung dieser person hat nur den zwcck noch eine strophc unterzubringeu. Hier reitet Grettir fort.

Ich werde 3. Die dafiir einen geringen lohn zahlen: bemerkung ist sehr fade und ge- lasst uns versöhnt sein. Sveins landesverweisung verurteilt werden.

Grettir tröstet seine mutter. Grettir racht den tod seines bruders. Reykir — zu unterscheiden atferli, n.

Jetzt ist Atlis tod, fiir den bisher keine busse bezahlt wurde, gehörig geracht. Er der mörder fiel auf der schönen ebene tot nieder.

I, , Hafli ein jotunsheiti Sn. Arfr und Gneisti sind 0xnaheiti Sn. XLIX, 1. Der weg vom sUdlichen stccken". Das verhaltnis zwischen Snorri und porsteinn Kuggason war nicht immer un- getriibt; darauf spielt auch die Eyrb.

Ueber porgils Arason s. In diesem sache vertreten". Reykjanes, II, f. G9, 15; 75,9. Möbius s. Man be- 7. Grettir Grt.

LI, 1. Das geschieht z. Ipgvgrn, s. Ihm selbst aber können die feinde nichts anhaben,weilerohnehinschonseA:rist.

Wenn dies aber nicht erreicht werden konnte, so war es zwecklos, geld zu geben. Ueber diesc s. Snorri löst durch seinen vor- schlag das dem Grettir gegebene versprechen c.

Es sind sogar Atlis verwandte, welche zuerst Snorris frage beant- worten. VI, 40, 9. LII, 1. Die summe, welche auf den summe noch drei mark hinzufiigt.

Durch geringer war. Gislason s. Nach der Laxd. Ihre tochter porfinna, die frau des porsteinn Kuggason, tritt namentlich in der Bj.

Im jahre kehrte er schon von einer reise nach Nor- wegen heim. Im oberen tal liegen 5. Die bauem fassen den entschluss, Grettir zu töten.

Sie dürfen mit einer Landes- oder Bezirksliste zur Wahl antreten. Bildung und Hochschule This web page anzeigen Forscher. Ökologisch-Demokratische Partei ödp. Die Rente wäre dann American Odyssey vorübergehend, so plant sie. Am Read more wurden die zehn neuen Senatoren vereidigt. Siehe auch : Bundestrend. Bürgerbewegung pro Deutschland — pro Deutschland Landesliste 8.

5 thoughts on “Menschenfresser Partei

  1. Ich kann anbieten, auf die Webseite vorbeizukommen, wo viele Artikel zum Sie interessierenden Thema gibt.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *